Svenskt Trä Logo

Lägenhetsskiljande bjälklag

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2020-03-26

Lägenhetsskiljande bjälklag ska uppfylla krav på brandsäkerhet och ljudisolering och är därmed avsevärt mer komplicerat än mellanbjälklag inom en bostad.

En orsak är brandkraven, men ännu mer inverkar krav på och önskemål om god ljudisolering mellan lägenheter. Träbjälklag får normalt goda värden på luftljudsisolering – att bemästra stegljuden är svårare. Flera bjälklagstyper kan dock uppfylla BBR-kraven på stegljudsnivåer för ljudklass B. Alla bygger på att man så långt som möjligt separerar undertaket och/eller undergolvet från konstruktionen. I industriellt tillverkade volymbyggsystem sker det naturligt genom att undertakskonstruktionen är det undre volymelementets tak, eller genom att undertakets bjälkar är infällda i bjälklagets konstruktion. En annan variant är fjädrande inhängning av undertaket med ljudbyglar eller akustikprofiler av tunnplåt.

Kravet på brandmotstånd för bjälklag i flerbostadshus är REI 60 för 2–8 våningar höga hus. Det uppfylls i allmänhet genom undertak av dubbla gipsskivor i kombination med att utrymmet mellan bjälkarna är fyllt med stenullsisolering.

Principlösningar för ett beprövat och ej patentskyddat lägenhetsskiljande bjälklag i lättbyggnadsteknik visas i avsnitt Konstruktionsexempel.

KL-trä har fördelen att ha större egenvikt än regelbjälklag men måste likväl kompletteras med ytterligare skikt på ovan- och undersidan med avseende på ljud och brand. Det finns ett antal olika lösningar på lämpliga KL-träbjälklag beroende på användningsområda. Några av dessa visas nedan.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok