Svenskt Trä Logo

Sadeltak

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2020-03-26

Ett sadeltak har tvärsnittsformen av ett triangulärt bärverk. Det kan byggas upp på flera sätt, till exempel av fackverk, balkar, ramar eller som så kallat uppstolpat tak.

Möjligheterna att utnyttja denna takform begränsas av att byggnaden blir alltför hög vid stora taklutningar. Stora byggnadsytor som ska täckas med sadeltak brukar därför utformas som låglutande tak med mellanliggande ränndalar och fall inom dessa. Ränndalarna måste ägnas särskild omsorg vid projekteringen.

Sadeltak är en lämplig takform särskilt för smalare byggnader. Vid bredare byggnader blir volymen under taket förhållandevis stor. Utrymmet kan emellertid utnyttjas till installationer eller vid vissa takstolstyper till förvaring. I byggnader med brant taklutning kan vindsutrymmet inredas till bostadsrum.

Fackverkstakstol

Fackverk utförs av konstruktionsvirke eller limträ och i vissa fall i kombination med dragstag av stål. De tillverkas ofta industriellt.

Sadeltak med så kallade W-takstolar är lämpliga vid spännvidder upp till 12 m och taklutningar mellan 1:2 (27°) och 1:4 (14°). Takstolarna tillverkas vanligen av konstruktionsvirke i tjockleken 45 mm och bredden 120–220 mm beroende på spännvidd och nedböjningskrav. Tvärsnittsmåttet för massivt trävirke anges som tjocklek x bredd. Vid en statisk beräkning av en balk på högkant är dock virkestjockleken = balkbredden b och virkesbredden = balkhöjden h.

Fackverkstakstolar av konstruktionsvirke placeras normalt med 1 200 mm centrumavstånd. Större fackverk placeras med större centrumavstånd och kombineras då med åsar.

 

Fackverkstakstolar

Typ

Taklutning

Spännvidd

W-takstol

Fackverkstakstolar

>1:4 (14°)*

4 - 12 m

WW-takstol

Fackverkstakstolar

>1:4 (14°)*

<25 m

Saxtakstol

Fackverkstakstolar

>1:4 (14°)

<15 m

* Kan vara lägre beroende på taktäckning.
Tabell 1. Fackverkstakstolar. Exempel på vanliga taklutningar och spännvidder.

Vid spännvidder över 25 m används treledstakstolar eller spännverk av limträ. Treledstakstolarna består i sin enklaste form av raka balkar i takfallen. Balkarna hålls ihop av dragstag, vanligen av stål.

Vid spännvidder över 30 m kan man utforma ett fullständigt fackverk med tryckta delar av limträ och dragna delar av stålstänger. Vid spännvidder över 25 m placeras takstolarna med centrumavstånd 4–10 m. Mellan takstolarna finns ofta ett sekundärbärverk av åsar. Dessa utförs i regel av konstruktionsvirke, limträ eller fanerträ.

Ramverkstakstol

Ramverkstakstolar är lämpliga för mindre byggnader, till exempel småhus med brant taklutning, där man avser att inreda vindsutrymmet. Vanliga spännvidder som motsvarar husbredden är 7–15 m.

Avväxlingsbalk eller bärande hjärtvägg fordras i regel vid husbredder större än 5 m. Takstolarna tillverkas vanligen av konstruktionsvirke i tjockleken 45 mm och bredden 170–220 mm beroende på spännvidd. De placeras med 1 200 mm centrumavstånd. Takstolarnas underramar, kompletterade med golvbjälkar mitt i varje fack, bär mellanbjälklaget. För bostadsbjälklag av trä ska risken för besvärande svängningar beaktas. Mansardtakstolar ser vanligtvis annorlunda ut.

Ramverkstakstolar

Mittstöd nära mitten

Typ

Taklutning

Spännvidd

Ramverkstakstol

Ramverkstakstolar

1:1,5–1:1
(38° - 45°)

<15 m

Ramverkstakstol
för mansardtak

Ramverkstakstolar

övre takfallet:
>1:2 (27°)

nedre takfallet:
1:1–1:0,5
(45° - 67°)

6 - 12 m

Ramverkstakstol
med förhöjt väggliv

Ramverkstakstolar

>1:4 (14°)

<25 m

Tabell 2. Ramverkstakstolar. Exempel på taklutning och spännvidder.

Sadelbalkar och sadeltak med ramar

Sadelbalkar av konstruktionsvirke tillverkas på fabrik som låd- eller I-balkar med K-plywood som liv. Spännviddsområdet är upp till 15 m.

Inom spännviddsområdet 10 - 30 m kan sadeltak utformas med sadelbalkar av limträ. Lämplig taklutning är 1:20–1:5 (3°-10°). Sadelbalken har i regel rak undersida. En variant av sadelbalken är bumerangbalken som har krökt undersida. Tvärsnittshöjden i balkens mitt blir vanligen cirka 1/16 av spännvidden och vid upplagen cirka 1/30. Balkarnas centrumavstånd är 4–10 m.

Sadeltak kan utföras med ramar av konstruktionsvirke, limträ, fanerträ eller andra träbaserade produkter (av typen I-balkar eller lådbalkar). Lämpliga spännvidder för ramar av konstruktionsvirke är mellan 10 och 20 m och mellan 10 och 50 m för limträ. De tillverkas vanligen som treledsramar. De styva ramhörnen kan vara utformade på olika sätt. Ramarnas centrumavstånd är 4–10 m.

Exempel på sadelbalkskonstruktion
Bild 1. Exempel på sadelbalkskonstruktion.

Uppstolpat sadeltak

Sadeltak över ett vindsbjälklag av betong kan byggas med reglar och stolpar av trä. Takstolarna och de vertikala stöden placeras med 1 200 mm centrumavstånd. Olika former av sadeltak, till exempel oliksidiga, kan lätt skapas. Utrymmet under taket kan användas till installationer. Takkonstruktionen byggs vanligen upp av konstruktionsvirke – reglar i dimension 45x95–145 mm och stolpar 45x95 mm. Taket förankras i betongbjälklaget med bandstål eller särskilda beslag. Om underram saknas måste takstolens horisontella upplagsreaktion överföras och upptas av bjälklaget.

Sadeltak med uppstolpade takbalkar i en hallbyggnad
Bild 2. Sadeltak med uppstolpade takbalkar i en hallbyggnad.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok