Svenskt Trä Logo

Källarbjälklag

Publicerad 2003-09-01

Kontrollerad 2019-01-16

Ett källarbjälklag skiljer en källarvåning från ovanliggande våning.

En modern källarvåning har i regel permanent uppvärmda utrymmen eller åtminstone en viss uppvärmning. Det gäller särskilt i bostadshus. Källarbjälklaget behöver därför inte fullisoleras för att uppfylla kravet på lägsta golvtemperatur enligt BBR (Boverkets Byggregler).

I likhet med bottenbjälklag över inneluftsventilerad krypgrund bör det finnas isoleringsmaterial i bjälklaget som dämpar stomljudet. Det brandtekniska kravet varierar med typ av byggnad.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok