Svenskt Trä Logo

Skogsindustri

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-05-05

Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar som skapar sysselsättning i hela landet.

Med sin naturliga råvara har skogsindustrin och skogsindustrins produkter en nyckelroll i utvecklingen mot ett hållbart, biobaserat samhälle. Svenska sågverk sågar årligen 18,6 miljoner kubikmeter barrträvaror varav cirka 12,9 miljoner kubikmeter exporteras. Skogsindustrin sysselsätter 70 000 personer och tillsammans med underleverantörer var 120 000 personer sysselsatta i branschen år 2018.

Det avverkade virket fördelas till olika delar av skogsindustrin: sågverksindustri, massa- och pappersindustri, skivindustri och energiomvandlingsindustri. Virkesråvaran fördelas till de olika industrierna enligt bild 1. Snickeriindustrin förädlar trävaror och skivor till produkter såsom fönster, dörrar, trappor, skåp och specialinredningar.

AVT-fig15.jpg
Bild 1. Virkesutnyttjande 2018.

Virkesutnyttjande 2018

Det virke som tas ut ur den svenska skogen kan delas upp i tre huvudflöden: 47 procent går till sågverken, 45 procent går till massabruken och 8 procent används som brännved, stolpar med mera. Med virket följer bark och ur skogen tas också grenar och toppar, GROT, i form av skogsbränsle, vilket utnyttjas för energiproduktion.

Av timmerstocken blir 31 procent sågverksflis, så kallad råflis, vid sågning av stocken till plank och brädor. Råflisen går till massaindustrin.

Sverige har en nettoimport av virke om cirka 8 mn m3f ub*. I importen till massaindustrin ingår en del sågverksflis.

I nästa led delar sågverken med sig av sin råvaruandel genom att flis blir råvara för massaindustrin och bark och spån blir bränsle. En mindre del spån används av träskiveindustrin.

* mn m3 fub = volym i miljoner kubikmeter fast mått under bark.

Källa: Skogsindustrierna.

Sågverksindustrin

I Sverige finns för närvarande cirka 130 sågverk som vart och ett producerar över 10 000 kubikmeter, m3, sågad vara per år. Produktionen koncentreras till allt färre företag med en specialisering av de enskilda sågverken på träslag och produktgrupp. Av den totala produktionen i Sverige på cirka 18,6 miljoner kubikmeter, mn m3, (2019) sågad trävara, svarar de tio största företagen för cirka 60 procent och de tjugo största företagen svarar för cirka 80 procent av landets produktion. Vid sidan om de industriella sågverken sker en mindre produktion för lokalt och husbehovsändamål vid ett antal mindre sågar.

Läs mer om sågverksindustrin och sågverksprocessen under kapitel Sågverksprocessen.

Konsumtion av barrträvaror i Sverige

I Sverige konsumerades ungefär 5,7 miljoner kubikmeter barrträvaror 2018. Nästan allt kom från svenska sågverk, mindre än 180 000 kubikmeter importerades. Virket används för en mängd olika ändamål.

  • Det största användningsområdet är renovering, ombyggnad och tillbyggnad, ROT. Detta område står för 37 procent av trävarukonsumtionen och innefattar både ”Gör det själv” och professionell verksamhet. Distributionen till ROT sker nästan uteslutande genom bygghandeln. ROT är ett användningsområde som vuxit under senare år och står alltså för en ökande andel av den totala träkonsumtionen. Alla typer av träprodukter som används till renovering och tillbyggnad ingår i denna kategori; allt från byggnadsvirke, inklusive impregnerat virke, till olika typer av inredningsprodukter.
  • Näst störst användningsområde är nyproduktion av hus. 23 procent av träkonsumtionen går till kategorin, vilket enligt uppdelningen bara innefattar bygglovskrävande byggnader. Virke till förtillverkade småhus utgör en stor del, men alltmer trä går även till flervåningshus med trästomme. Även nya publika byggnader som hallar, skolor, kontor med mera är ett område som förbrukar en ökande mängd trä. Massivträelement som korslimmat trä, KL-trä, samt limträ är en växande produktkategori som huvudsakligen ingår i detta område. Uppskattningsvis förbrukade limträ- och KL-träindustrin cirka 3 procent av Sveriges totala träkonsumtion 2018. I kategorin ingår också, förutom det virke som går åt till själva trästommen, även virke som används till fast inredning i nya hus såsom lister, golv, trappor och dörrar.
  • Träemballage och träpallar är ett mycket stort användningsområde för trä, uppskattningsvis 17 procent av konsumtionen. Det är kabeltrummor, pallar, packlådor och specialemballage till industrier för
    till exempel glas, porslin, motorer, grönsaker, skrymmande eller ömtåliga produkter.
  • Jordbrukssektorn är en relativt stor förbrukare av trä. Eftersom jordbruksbyggnader inte är bygglovspliktiga är uppgifterna något osäkra men uppskattningsvis förbrukar jordbrukssektorn cirka 7 procent av trävarorna.
  • Byggande av ej bygglovspliktiga byggnader, som till exempel broar, bryggor, stugor såsom friggebodar och attefallshus med mera, konsumerar uppskattningsvis 6 procent av trävarorna.
  • I förhållande till total omsättning förbrukar anläggningsbranschen små volymer trävaror. Totalt sett blir det ändå sju procent av den totala förbrukningen. Detta innefattar till exempel formvirke till betongkonstruktioner, byggställningar och många andra mindre användningsområden.
  • I kategorin möbler och övrigt förädlat för export ingår främst inredning och delar till inredning som inte är fast monterad i husstommen. Här ingår även förädlade produkter som exporteras från Sverige och därför inte ingår i något av de övriga användnings­områdena.

Av den totala försäljningen av trävaror i Sverige går uppskattningsvis drygt tre miljoner kubikmeter eller cirka 55 procent via bygghandeln. Av detta är 13 procent eller 720 000 kubikmeter impregnerat för den svenska marknaden.

AVT-fig24.jpg

Diagram 1. Uppskattad konsumtion av barrträvaror, miljoner kubikmeter, m3, i Sverige. 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok