Svenskt Trä Logo

Skogsindustri

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-12-14

Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar som skapar sysselsättning i hela landet.

Med sin naturliga råvara har skogsindustrin och skogsindustrins produkter en nyckelroll i utvecklingen mot ett hållbart, biobaserat samhälle. Svenska sågverk sågar årligen 18 miljoner kubikmeter barrträvaror och Sverige är världens 3:e största exportör av sågade trävaror. Inom hela skogsnäringen är 70 000 personer anställda.

Det avverkade virket fördelas till olika delar av skogsindustrin: sågverksindustri, massa- och pappersindustri, skivindustri och energiomvandlingsindustri. Virkesråvaran fördelas till de olika industrierna enligt bild 1. Snickeriindustrin förädlar trävaror och skivor till produkter såsom fönster, dörrar, trappor, skåp och specialinredningar.

Virkesutnyttjande 2011
Bild 1.  

Virkesutnyttjande 2011

Det virke som tas ut ur den svenska skogen kan delas upp i tre huvudflöden: 45 procent går till sågverken, 45 procent går till massabruken och 10 procent används som brännved, stolpar med mera. Med virket följer bark och ur skogen tas också grenar och toppar, GROT, i form av skogsbränsle, vilket utnyttjas för energiproduktion.

Av timmerstocken blir 30 procent sågverksflis vid sågning av stocken till plank och bräder. Flisen går till massaindustrin. Sverige har en nettoimport av virke om cirka 5 mn m3 fub **. I importen till massaindustrin ingår en del sågverksflis.

I nästa led delar sågverken med sig av sin råvaruandel genom att flis blir råvara för massaindustrin och bark och spån blir bränsle. En mindre del spån används av träskiveindustrin.

* mn m3 sk = volym i miljoner skogskubikmeter.
** mn m3 fub = volym i miljoner kubikmeter fast mått under bark.

Produkt Andel %
Sågade trävaror 21
Träbaserade skivor 2
Massa och papper 61
Bränsle 16

Tabell 1. Fördelning av träråvaran inom skogsindustrin.

Sågverksindustrin

Idag finns i Sverige crika 140 sågverk med en produktionsvolym större än 10 000 m3 sågad vara per år. Produktionen koncentreras till allt färre företag med en specialisering av de enskilda sågverken på träslag och produktgrupp. De tio största företagen står idag för cirka 60 procent av produktionen och de tjugo största företagen svarar för cirka 80 procent av landets produktion. Vid sidan om de industriella sågverken sker en mindre produktion vid ett antal mindre sågar för lokal användning och husbehovsändamål.

Läs mer om sågverksindustrin och sågverksprocessen under kapitel Sågverksprocessen.

Användningen av trämaterialet i Sverige

Virket från sågverken används inom en mängd olika områden och till olika produkter. Exempel på produkter är dörrar, fönster, konstruktionsvirke till byggnation, emballage och möbler med mera. Fördelningen av det virke som förbrukas i Sverige är följande:

  • Bygg- och trävaruhandel distribuerar cirka 37 procent av den inhemska användningen till byggentreprenörer, ROT (reparation, ombyggnad och tillbyggnad), lantbruk, anläggningar och andra konsumenter. Impregnerat virke, limträ, industriträ, pallar och emballage ingår inte i denna siffra.
  • Till husproduktion (husbyggande) används cirka 10 procent. Det är virke som går till nyproduktion av prefabricerade hus, främst villor och mindre byggnader men även flervåningshus är inräknad. Virket som går till konsumenter är inte medräknat.
  • Till industriträ används cirka 15 procent. Exempel på industriträ är virke för produktion av fönster, dörrar, golv, trappor, lister och möbler. Distribution till slutkund sker via olika led, till exempel bygg- och trävaruhandeln.
  • Till limträ används cirka 4 procent. Limträ levereras ofta direkt till byggarbetsplats men levereras även via bygg-och trävaruhandeln.
  • Impregneringsindustrin använder cirka 16 procent. Impregnerat trä används i anläggningar och trädgårdar. Virke som levereras direkt till byggprojekt ingår i denna summa. Leveranser sker oftast genom bygg- och trävaruhandeln till konsumentmarknaden och till byggprojekt.
  • Till pallar och emballage används cirka 18 procent. Det är kabel- trummor, pallar, packlådor och specialemballage till industrier för till exempel glas, porslin, motorer, grönsaker, skrymmande eller ömtåliga produkter.
  • Snickeriindustrin, som förädlar industriträ till ovan nämnda produkter, exempelvis fönster och dörrar, ökar virkets förädlingsvärde cirka 15 gånger. Inom möbelindustrin ökar värdet cirka 30 gånger. Inom byggsektorn ökas virkets värde cirka 1,5 gång.

Uppskattad användning av sågade barrträvaror i Sverige 2010 (cirka 5,4 miljoner m3)

Diagram 1. Uppskattad användning av sågade barrträvaror i Sverige 2010 (cirka 5,4 miljoner m3)

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan