Svenskt Trä Logo

Balkbroar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-04-17

Balkbroar består av balkar i ett eller flera fält. Vanligast i Sverige är att flera huvudbalkar ligger under brobanan.

Trågbro kallas en typ av balkbro med brobanan inhängd mellan två stora huvudbalkar. Den kan användas för smalare gångbroar.

Traditionella balkbroar består vanligtvis av beläggning av slitplank, syllar, tvärbalkar, huvudbalkar och avstyvningsförband. Beläggningen överför trafiklasterna till syllarna som i sin tur överför dem till tvär- eller huvudbalkarna. Dessa överför lasterna till underbyggnaden. Om avståndet mellan tvär- eller huvudbalkar är litet, kan syllarna utgå. Trafiklasten överförs då direkt från slitplankorna till balkarna.

Balkbroar
Bild 1. Balkbro – bärverk.

Horisontella avstyvningsförband för vindlast är vanligtvis fackverk mellan huvudbalkarna. De överför vindlasterna till underbyggnaden. För att hindra balkarna från att stjälpa bygger man in tvärförband vid upplagen, och vid större spännvidder även mellan upplagen. Vid överliggande körbana ligger tvärbalkarna mellan huvudbalkarna. Vippning av huvudbalkarna förhindras med hjälp av tvärförbanden och de horisontella vindförbanden.

Brobalkarna tillverkas mestadels av limträ. Användningen av balkar av sågat virke inskränks till kortare spännvidder på grund av de begränsade tvärsnittsdimensionerna. Enkelspända balkar av rundvirke får också begränsade spännvidder, men de är längre än för sågat virke på grund av att träfibrerna inte är avskurna i rundvirket så att hållfastheten är större än för sågat virke med samma tvärsnittsarea.

Även sammansatta tvärsnitt kan användas, till exempel flänsar av limträ och liv av flera lager bräder som är hoplimmade i korsande lager, eller liv av K-plywood med pålimmade flänsar av limträ eller fanerträ. Med fackverksbalkar kan större spännvidder överbryggas med mindre materialförbrukning jämfört med homogena tvärsnitt, men fackverken kräver då större konstruktionshöjder än balkar med helt liv.

Balkbroar
Enkelspänd balk.

Balkbroar
Enkelspänd balk med utkragning.

Balkbroar
Gerberbalk.

Balkbroar
Kontinuerlig balk.

Bild 2. Exempel på statiska system för balkar.

Med underspänning kan bärförmågan för balkar höjas avsevärt och därmed kan den fria spännvidden ökas. En balk får genom underspänningen ett eller flera elastiska mellanstöd. Systemet är ett mellanting mellan den enkla balken och fackverket. Dragstängerna kan utgöras av rund- eller plattstål, rörprofiler eller trästänger. Balken tillverkas av sågat virke eller limträ, beroende på vilket tvärsnitt som krävs. Sidoutböjning av överramen och tryckstängernas ändar måste förhindras. Hänsyn ska tas till olika längdutvidgning när dragstängerna är av stål. Underspänningen ger totalt en högre konstruktion, vilket kan vara en nackdel om den fria höjden över till exempel ett vattendrag är begränsad utifrån vägprofilen för den korsande vägen.

Balkbroar
Underspänd balk med ett mellanstöd.

Balkbroar
Underspänd balk med fyra mellanstöd.

Bild 3. Exempel på statiska system för underspända balkar.

Balkbro
Bild 4. Balkbro för gång- och cykeltrafik, Vaxholm, byggd 1994. Foto: Per-Anders Fjellström.

Balkbro
Bild 5. Balkbro för gångtrafik, Skellefteå. Foto: Martin Gustafsson.

 

Typ av balk

Spännvidd L (m)

Balkhöjd

Enkelspända balkar av konstruktionsvirke

8

L/15 - L/20

Enkelspända balkar av rundvirke

10

L/15 - L/25

Enkelspända balkar av limträ

30 

L/15 - L/20

Underspända balkar

10-50

L/8 - L/12

Sammansatta tvärsnitt, till exempel I- eller lådtvärsnitt

50 

L/15 - L/20

Skivkonstruktioner

50 

L/8 - L/12

Tabell 1. Spännvidd och konstruktionshöjd, balkbroar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok