Svenskt Trä Logo

Hängbroar och snedstagsbroar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Dessa konstruktioner, som är upphängda med kablar eller dragstag i så kallade pyloner eller torn, lämpar sig för att överbrygga stora spännvidder.

Förstyvningsbalkarna, i regel vid brobanans långsidor, kan vara raka eller böjda med enkla eller sammansatta tvärsnitt. Även fackverksbalkar är möjliga. Balkarna utförs vanligtvis kontinuerliga.

Hängbroar och snedtagsbroar
Bild 1. Hängbro – bärverk.

Hängbroar och snedtagsbroar
Bild 2. Snedstagsbro – bärverk.

Vid hängbroar förs i regel horisontalkrafterna från bärkabeln ned i ankare i marken. Vid snedstagsbroar tas horisontalkrafterna också upp som tryckkrafter i förstyvningsbalkarna eller brobanan. Snedstagsbroar kan ha en eller flera pyloner, och även antal stag kan varieras. Vid dimensionering ska hänsyn tas till olika längdutvidgningar för kabel och förstyvningsbalkar.

Hängbroar och snedtagsbroar
Hängbro med förankring i förstyvningsbalken.

Hängbroar och snedtagsbroar
Snedstagsbro med markförankring.

Bild 3. Exempel på statiska system för hängbroar och snedstagsbroar.

Hängbro, Byske
Bild 4. Hängbro, Byske, byggd 1997.
Foto: Martin Gustafsson.

Snedstagsbro, Karlstad
Bild 5. Snedstagsbro, Karlstad, byggd 2005.
Foto: Martinsons Träbroar AB.

 

Typ av bro 

Spännvidd L (m)

Konstruktionshöjd

Hängbro, snedstagsbro 

20-100

L/4- L/8

Tabell 1. Spännvidd och konstruktionshöjd, hängbroar och snedstagsbroar.

Spännbandskonstruktioner

Spännbandskonstruktioner är ett slags hängbro där brobanan samtidigt fungerar som bärkabel. Formen i längdriktningen följer ungefär kedjelinjen för det dimensionerande lastfallet och därför blir brobandet huvudsakligen utsatt för dragkraft. Dessutom uppstår böjmoment, eftersom tvärsnittet, till skillnad från kedjan (linan), är böjstyvt samt genom avvikelse från kedjelinjen och genom osymmetrisk belastning. Stora horisontalkrafter måste tas upp av landfästena. Längdändringar till följd av temperatur, krympning och svällning ska beaktas vid dimensioneringen. Brotypen är ovanlig och får ett speciellt utseende, eftersom den ser ut som en balkbro med stor nedböjning. Krav på höjden under bron kan också ge höga konstruktioner. Konstruktionen blir lång och slank och ska kontrolleras för svängningar.

Hängbroar och snedtagsbroar
Bild 6. Spännbandskonstruktion.

 

Typ av bro 

Spännvidd L (m)

Konstruktionshöjd

Spännbandskonstruktion

20-100

L/120

Tabell 2. Spännvidd och konstruktionshöjd, spännbandskonstruktioner.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok