Svenskt Trä Logo

Fackverksbroar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Fackverk är konstruktionssystem av stänger som kopplas samman till ett stabilt bärverk.

När stängernas tyngdpunktslinjer möts i knutpunkterna och är ledat förbundna med varandra överför stängerna endast tryck- och dragkrafter. När de är böjstyvt förbundna och vid excentrisk anslutning, uppstår även moment i stängerna.

Ett gitterverk (gallerverk, nätverk) är ett flerdelat fackverk där de korsande livstängerna bildar ett nät- eller rutmönster som ger gitterverket dess karakteristiska utseende. Gitterverket är statiskt obestämt, men kan förenklat betraktas som sammansatt av flera statiskt bestämda fackverk.

Fackverksbroar
Bild 1. Fackverksbro – bärverk.

Gitterverk användes under förra århundradet flitigt framförallt i täckta broar i USA. Där passar gitterverk bra med tanke på det konstruktiva träskyddet. Men det har byggts många gitterverk även under senare år. Hopfogning av stängerna gjordes ursprungligen med trädymlingar, men görs numera av bultar, mellanläggsbrickor och spikförband.

Fackverk placeras ofta vid sidan av brobanan. För gång- och cykelbroar utgör fackverket då även räcke. Räcket ska dock kompletteras med till exempel spjälgrind eller nät. Den här typen av fackverksbroar passar för brobredder upp till cirka 3,5 m. För bredare broar och speciellt för vägbroar måste fackverkens höjd ökas betydligt, och stagas med vindförband ovanför brobanan.

Fackverksbro
Bild 2. Fackverksbro för gång- och cykeltrafik, Partille, byggd 1998.
Foto: Per-Anders Fjellström.

Fackverksbro
Bild 3. Fackverksbro för vägtrafik vid Flisa i Norge, byggd 2003.

Foto: Per-Anders Fjellström.

 

Typ av balk

Spännvidd L (m)

Balkhöjd

Fackverksbalkar

100

L/10 - L/15

Tabell 1. Spännvidd och konstruktionshöjd, fackverk.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok