Svenskt Trä Logo

Inspektion och underhåll

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-04-17

En ren träbro med hela avtäckningar håller sig torr, och en torr träbro håller länge.

Brons funktion kan i regel säkerställas genom årlig renspolning, återkommande kontroll av spännsystem, eventuell efterdragning av förband, bättringsmålning samt inspektioner där konstaterade brister och skador ska åtgärdas.

Grunden för en fungerande broförvaltning är regelbundna och väl genomförda inspektioner. Vägverket har anvisningar för när och hur broinspektioner ska utföras.

Regelbundna inspektioner

Huvudinspektion genomförs med maximalt sex års intervall. Vid denna inspektion ska bland annat sådana brister upptäckas som inom en tioårsperiod kan påverka konstruktionens funktion eller trafiksäkerheten. Inspektionerna ska utföras av person med erfarenhet av träbroar, med rätt utrustning för kontroll av förspänning och fuktkvot, och eventuella skador ska dokumenteras.

Fortlöpande och översiktliga inspektioner som syftar till att upptäcka akuta skador och verifiera att underhållet sköts, genomförs i regel av underhållsentreprenörer, minst en gång per år. Hårt trafikerade broar kan behöva tätare inspektioner.

Drift- och underhåll

Driftplan och underhållsplan bör upprättas för träbron. Underhållsplanen ska minst omfatta förspänning och förankringsanordningar, förband, fuktkvoter i huvudkonstruktion samt träskyddets funktion och underhållsbehov. Anvisningar för inspektion och underhåll av ytbehandlingen ska ges. Underhållsplan ska följas, med angivna intervaller för översyn och inspektioner. Nödvändiga underhållsåtgärder på träbroar omfattar i huvudsak:

  • ommålning av målade/behandlade träytor och stålytor
  • reparation av sliten vägbeläggning
  • rengöring från smuts.

Vanliga brister som kan uppkomma om inte inspektioner och underhåll sköts kan vara till exempel flagnande ytbehandling, dålig avtäckning, lösa förband, sprickor i oskyddade balkar och ändträ samt läckande övergångskonstruktioner.

Utbyte av delar

Endast vid felaktig projektering, felaktigt byggande, bristande underhåll eller oförutsedd skada genom till exempel brand eller påkörning måste mer genomgripande åtgärder vidtas. För träbroar är det relativt okomplicerat att byta ut delar vid en skada. För mindre broar kan hela bron skruvas loss och lyftas åt sidan för utbyte av till exempel skadade träbalkar. Trämaterialet har fördelen att det är lätt att bearbeta med enkla verktyg och är enkelt att sammanfoga med till exempel spikar eller skruvar. Tätskiktet på tvärspända plattor har avgörande betydelse för hållbarheten och ska kontrolleras vid inspektioner och bytas ut vid behov.

Underhållskostnader

En tysk rikstäckande undersökning, som genomfördes år 1985-86, visade underhållskostnaden för träbroar i förhållande till andra broar. Undersökningen visade att kostnaderna för underhåll av träbroar är lägre än man tidigare trott och räknat med. I genomsnitt var de årliga kostnaderna för underhållet av träbroar 0,75 % av byggkostnaderna för täckta broar och 0,90 % för öppna. Adderar man till detta arbetskostnaderna för löpande inspektioner och lägger till säkerhetsmarginaler blir resultatet

  • maximalt 1,0 % per år för broar med tak
  • maximalt 1,8 % per år för broar utan tak.

Undersökningen visar dessutom att underhållskostnaderna blev lägre ju noggrannare underhållet sköttes, men framförallt ju bättre det konstruktiva skyddet var. Underhållskostnaderna för väl byggda träbroar ligger alltså på samma nivå som för motsvarande broar i andra material.

Broräcke som behöver målas
Bild 1. Broräcke som behöver målas.
Foto: Anna Pousette.

Kontroll av spännkraft i tvärspänd platta
Bild 2. Kontroll av spännkraft i tvärspänd platta.
Foto: Anna Pousette.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok