Svenskt Trä Logo

Montage av limträstomme utan väderskydd

Publicerad 2018-08-23

Att ta bort allt emballage från limträelementen innan man börjar att resa limträstommen är ett mycket vanligt sätt att gå tillväga. Det är inte bra att blanda limträelement med och utan emballage. Detta kommer att ge skillnader i utseendet.

Nederbörd i form av regn eller snö ger oftast inga större problem med uppfuktning av limträelement under montaget. Då det ofta handlar om relativt stora tvärsnitt tar det tid för fukten att tränga in i limträelementen – ytorna kan bli blöta men torkar fort ut då regnet slutar och det blir uppehållsväder. Ändträytor bör dock skyddas mot nederbörd. Tiden är emellertid en faktor som påverkar mängden vatten som tränger in i limträet – under normal exponering växlar det mellan nederbörd och uppehållsväder, varför det vanligtvis inte medför några direkta fuktproblem överlag.

Solstrålning torkar och bleker limträytor som exponeras fritt. Nederbörd som rinner utmed limträelement för med sig smutspartiklar. När vatten sugs in i limträets ytor kan de bli lite grådaskiga. Detta är normalt inget problem om man får på yttertaket inom några veckor. Vädret varierar i regel med allt mellan nederbörd och sol, så påverkan på limträet blir också varierande.

Då tiden är en viktig parameter för att undvika effekter av väderpåverkan på limträet bör byggnadsarbetet med takinklädnad utföras i direkt anslutning till stommontaget. Att få en byggnadsstomme snabbt under tak är synnerligen viktigt, inte bara för limträet utan också för övriga byggnadsarbeten. Undvik att lämna en limträstomme en semesterperiod utan tak.

Samordning med takmontaget är kanske det viktigaste för att på så sätt minimera tiden som vatten kan smutsa ner limträet. För limträstommar med en till två veckors montagetid fungerar det med att takmontaget kommer i direkt anslutning till avslutat limträmontage. För större byggnader bör montaget delas upp i etapper så det inte blir för lång tid mellan limträmontaget och till dess byggnaden fått tak.

Dagsljus innehåller UV-strålar, så viss blekning fortgår även då det finns tak på byggnaden när det fortfarande saknas väggar. Effekten är dock mycket mindre än vid direkt solstrålning.

Finns det ställen där nederbörd kan rinna utmed limträytor efter det att taket är klart, ska ytorna skyddas lokalt, till exempel vid ytterväggar, där man ibland inte klarar av att ta hand om nederbörd från taket på ett kontrollerat sätt. Nederbörden brukar vara förorenad då smuts samlats på taket och resultatet kan bli fula fläckar på limträytorna.

En bedömning bör göras innan den första nederbörden kommer, om något behöver åtgärdas. Kanske behövs en lösning av problemet så att vattnet inte rinner ner utmed limträpelarna. Täck limträpelaren med presenning eller något liknande täckmaterial, om det inte går att styra bort vattnet.

Limträbalkar och -pelare som exponeras i den färdiga byggnaden har oftast inga problem med mikrobiell påväxt, då ytfuktkvoten hos limträ anpassas ganska snabbt till den nivå som är utomhus under tak, det vill säga 16 – 18 %. När byggnaden är färdigställd och uppvärmd blir den relativa fuktigheten, RF, i inomhusluften under 60 % och då antar limträet så småningom jämviktsfuktkvoten 10 – 12 %. För att mikrobiell påväxt ska kunna ske måste ytfuktkvoten vara högre än 20 % under en längre tid.

Observera att man bör kontrollera limträytor under montagets gång. Om man upptäcker att limträet blivit smutsigt av vatten, bör ytan torkas av så snart som möjligt med en fuktig trasa med lite tillsatt diskmedel.

Montage av limträstomme under sommarhalvåret utan väderskydd.
Montage av limträstomme under sommarhalvåret utan väderskydd.

Montage av limträstomme under vinterhalvåret utan väderskydd.
Montage av limträstomme under vinterhalvåret utan väderskydd.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok