Svenskt Trä Logo

Funktionskrav och ljudstandarder

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-06-08

Ljudstandarden för bostäder och motsvarande för lokaler redovisar vilka värden som ska uppfyllas för olika kvalitetsklasser när det gäller luftljudsisolering, stegljudsnivå, ljudnivå från installationer och trafik, efterklangstider med mera. Se Boverkets föreskrifter, BBR och handbok.

Ljudstandard bostäder

För bostäder är föreskriften i BBR (Boverkets Byggregler) uppfylld om följande krav uppfylls:

Föreskriften i BBR är uppfylld om DnT,w,50 ≥ 52 dB samt om L´nT,w,50 ≤ 56 dB (se definitioner). För bostäder tillämpas ofta en bättre standard, ljudklass B enligt SS 25267 (utgåva 4). För denna gäller att DnT,w,50 ≥ 56 dB samt L´nT,w,50 ≤ 52 dB. Det finns en rad undantag och komplement till dessa värden som också måste beaktas.

I den svenska klassningsstandarden, SS 25267, redovisas värden som ska uppfyllas vid kontrollmätning i färdig byggnad. Värdena avser följande faktorer:

 • luftljudsisolering till en lägenhet från omkringliggande utrymmen i byggnaden
 • luftljudsisolering inom en lägenhet (för vissa fall)
 • stegljudsnivå i en lägenhet från omkringliggande utrymmen i byggnaden
 • ljudnivå från installationer
 • ljudnivå och planeringsregler med avseende på trafikbuller
 • efterklangstid i vissa utrymmen.

Värden anges för fyra kvalitetsklasser, A till D. Klass A är den bästa, klass D den sämsta. Ljudklass C saknas, istället hänvisas till Boverkets föreskrifter, BBR, som gäller som minimikrav. Klass D är avsedd för ombyggnad där bevarandeaspekterna väger tyngre än störningsfriheten för de boende.

BBR finns tillgänglig på Boverket.se och Ljudstandarden finns inte tillgänglig på nätet utan måste beställas från SIS.

Ljudstandard lokaler

Den svenska ljudstandarden för lokaler, SS 25268, är uppbyggd på liknande sätt som standarden för bostäder. De faktorer som regleras är:  

 • luftljudsisolering mellan rum
 • stegljudsnivå till ett rum från omgivande utrymmen 
 • ljudnivå från installationer
 • ljudnivå från trafik
 • efterklangstid.

De lokaltyper som omfattas av standarden är:

 • vårdlokaler
 • undervisningslokaler 
 • dag- och fritidshemslokaler 
 • kontorslokaler 
 • hotell.

Ljudstandarden finns inte tillgänglig på nätet utan måste beställas från SIS.

Nordiska regler 

I Norge finns en klassningsstandard, NS 8175, som har många likheter med de båda svenska standarderna SS 25267 och SS 25268. Den norska standarden omfattar såväl bostäder som lokaler. Formellt regleras myndighetskraven av "Byggteknisk forskrift, TEK 10" efter ”Plan- og bygningsloven”, samt genom en vägledning till föreskrifterna. I vägledningen hänvisas till NS 8175 (2012) och NS 8176 (2017) (vibrationer). Observera att det också finns en reviderad utgåva av NS 8175 från 2019.

I Danmark regleras vissa väsentliga krav i ett nytt "bygningsreglement", Bygningsreglement 10, BR10, från Erhvervs- och byggestyrelsen. I det nya "bygningsreglementet" hänvisas till DS 490, ljudklass C, på ett likartat sätt som i Sverige och Norge. Mer information finns på bygningsreglementet.dk

I Finland finns regler för utomhusbuller som ges ut av finska stadsrådet. Andra myndighetskrav ges ut av Miljöministeriet i skriften "Ljudisolering och bullerskydd i byggnad, Finlands byggbestämmelsesamling, C1". Numer finns också i Finland en ljudklassningsstandard på samma sätt som i Sverige, Norge och Danmark. Standarden är dock av mer frivillig karaktär men används flitigt vid nyproduktion. Se Byggbestämmelsesamlingen på ym.fi.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok