Svenskt Trä Logo

Träfasader

Publicerad 2022-02-25

Det finns för närvarande inget europeiskt eller nordiskt system för bedömning av fasaders brandegenskaper. I Boverkets byggregler hänvisas till SP Fire 105.

Brandskyddskrav på fasadmaterial betingas av risk för spridning av rumsbrand eller utvändig brandkälla. Den kraftigaste brandexponeringen kommer från en brandcell med övertänd brand, där branden kan spridas genom ett krossat fönster till andra brandceller i våningarna ovanför. Fasadbeklädnaden ska därvid inte bidra till brandspridningen längs eller i fasaden eller till takfot.

Brandscenarier för fasader

Brandspridning längs en fasad påverkas av den ursprungliga brandens uppkomst och intensitet. Fasader kan utsättas för tre brandscenarier, se Bild 1:

Brandscenarier för fasader

Bild 1. Brandscenarier för fasader.
Scenario A: Brand i närliggande byggnad.
Scenario B: Brand utanför byggnaden nära fasaden.
Scenario C: Brand inuti byggnaden i ett rum med åtminstone en öppning mot fasaden.

Erfarenheter och brandprovningar har visat att scenariot C är allvarligast, eftersom det ger högst brandpåverkan på fasadytan.

Alla delar av en fasadyta reagerar på flammor ut från en öppning i fasaden, oberoende av ytans antändlighet. Fönster och fasadöppningar i detta område kan vara svaga punkter.

Brandegenskaper hos träfasader

Trä och träbaserade produkter brandklassas enligt EN 13501-1. Den viktigaste provmetoden för brännbara produkter är EN 13823. Produkter ska provas under förhållanden som överensstämmer med slutanvändningen. För fasadmaterial måste därför beklädnad, bakomliggande material, luftspalt, isolering, fästdon och skarvar inkluderas.

Brandklass för träprodukter enligt CWFT kan i vissa fall användas även för fasadmaterial i trä, särskilt produkter som är relevanta för utomhusanvändning. Klass D-s2,d0 har till exempel uppnåtts för träpanel med öppen luftspalt bakom, förutsatt att densiteten är ≥ 400 kg/m3 och tjockleken ≥ 18 mm. Den motsatta sidan av luftspalten måste vara av minst klass D-s2,d2 med densitet ≥ 400 kg/m3.

Följande slutsatser kan dras från brandprovningar av träfasader:

 • En viss självskyddande effekt genom förkolning av ytan hindrar snabb brandspridning uppåt. Ingen märkbar spridning i sidled sker, eller endast i mycket begränsad och acceptabel grad.
 • Brandspridning i luftspalter bakom beklädnaden kan kontrolleras.
 • Antändning av bakomliggande isolering kan påskynda brandspridningen.
 • Vanliga ytbehandlingar som provats har ingen stor effekt på antändligheten hos träbeklädnaden.

Beteendet hos en brandexponerad träfasad beror på:

 • Typ av fasad och dess byggnadstekniska egenskaper (fasad med infällda fönsterband, perforerad fasad, vinklad fasad).
 • Typ av beklädnad och dess orientering.
 • Konstruktionen, inklusive bakomliggande luftspalter.

Förbättrade brandegenskaper, till exempel klass B-s1,d0, kan uppnås genom brandskyddsbehandling. Behandlingens långtidsbeständighet och underhållsbehov måste utvärderas och uppfylla krav enligt avsnittet Brandskyddat trä.

Brandskyddskrav för träfasader

Brandklassning enligt EN 13501-1 kan i vissa fall, till exempel för småhus, tillämpas även för fasadbeklädnader.

I Sverige ska ytterväggskonstruktioner och fasadbeklädnader, till exempel träbeklädnader och isoleringssystem för flervåningshus provas, enligt SP Fire 105 som hänvisas till i de svenska byggreglerna, BBR. Acceptanskriterierna inkluderar begränsad brandspridning, som utvärderas visuellt, begränsad temperatur och värmeflöde, samt krav på att inga delar får falla ned från fasaden.

Övriga nordiska eller baltiska länder har för närvarande inga sådana ytterligare brandkrav för träfasader.

Minskade brandrisker med träfasader

Generellt kan brandrisken för fasader i trä och andra brännbara material i flervåningshus minskas genom att:

 • Begränsa användningen av brännbara material som fasadens ytskikt och som isolering, till exempel bara mindre delar av fasaden i trä.
 • Använda obrännbart fasadmaterial på bottenvåningen för att minska effekterna från utvändig brand (krav enligt BBR för byggnader > 2 våningar).
 • Använda brandskyddat trä (långtidsbeständighet och underhåll måste utvärderas), se avsnittet Brandskyddat trä.
 • Montera brandklassade fönster (måste vara låsta; får öppnas endast med nyckel).
 • Montera brandstopp i ventilationsöppningar för att förhindra dold brandspridning bakom fasaden.
 • Installera sprinkler för att förhindra övertändning i rum och efterföljande brandpåverkan på fasaden.
 • Definiera minsta avståndet mellan byggnader.
 • Ha resurser för räddningstjänsten och god tillgång till byggnaden.

Möjligheter till träfasader enligt svensk lagstiftning

Träfasader i hus med mer än två våningar kan användas i följande fall:

 • Sprinkler har installerats (tillåtet enligt BBR med obrännbar fasad på nedersta våningen).
 • Brandskyddad träpanel som uppfyller krav enligt SP Fire 105 och långtidsbeständighet enligt EN 16755, se avsnitt Brandskyddat trä.

Exempel på tillåten exponering av trä i fasad i flervåningshus

Bild 2. Olika exempel på tillåten exponering av trä i fasad i flervåningshus.

a) Byggnad i maximalt 2 våningsplan.
b) D-s2,d2 på fasadyta enbart på bottenvåning.
c) Maximalt 8 våningar och automatiskt släcksystem samt fasadyta på bottenvåning i lägst A2-s1,d0.
d) Maximalt 8 våningar och begränsad mängd material i klass D-s2,d2 mellan fönster och fasad och under balkongplattor, dock maximalt 20 procent av fasadens yta. Balkongen ska då sluta tätt mot väggen och räcken ska vara obrännbara.

Några ytterligare möjligheter, till exempel flamskärm över fönster och automatiska fönsterluckor som stänger vid brand, se nedan.

Bild 3. Brandklassat fönster som enbart kan öppnas med nyckel.

Bild 4. Flamskärm ovanför fönster.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok