Svenskt Trä Logo

Dimensionering av bullerskärmar enligt Trafikverket

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-10-07

När det gäller säkerhetsklass, laster, lastkombinationer, lastfaktorer och bärförmåga hänvisas till Eurokoder. I Eurokoder bestäms bland annat vindlasten och lasten av sprutande snö vid plogning. Lastkombinationer och utböjningskrav anges i Trafikverkets TDOK 2016:0204 Krav Brobyggande.

Laster

Vindlasten bestäms enligt följande regler. Karakteristisk vindlast W vinkelrätt mot en yta bestäms av formeln W=cp,net∙q∙A, där cp,net är formfaktor, q är vindens hastighetstryck och A är föremålets projicerade yta. Vindens hastighetstryck är beroende av ogynnsammaste terrängtyp samt av skärmens höjd över omgivande terräng. Olika formfaktorer gäller för olika zoner av skärmen.

Terrängtyper:

  • 0 är havs- eller kustområde
  • I är sjö eller plant område med små hinder
  • II är område med låg vegetation och enstaka hinder (byggnader)
  • III är område med vegetation eller byggnader (byar, förorter, skogar)
  • IV är område med stor del bebyggd med medelhöjd > 15 m

Observera att övergångszoner mellan terrängtyper kan vara upp till 2 km.

Bullerskydd utmed järnväg ska dimensioneras både för vindlast enligt SS-EN 1991-1-4 och för aerodynamisk last från tåg enligt SS-EN 1991-2. Aerodynamisk last från tåg med hastighet 250 km/h anges i tabellen.

Avstånd från spårmitt (m)
Aerodynamisk last1) från tåg (kN/m2)
2,3
1,2
3,0
0,8
4,5 
0,4
6,3
0,25

Tabell 1. Aerodynamisk last från tåg.

1) Aerodynamisk last från passerande tåg beror huvudsakligen på tågets hastighet, tågets utformning, bärverkets form, avståndet mellan tåg och bärverk.

Av snösprut vid plogning antas en last i vägens riktning med karakteristiskt värde 15 kN/m2. Den antas verka horisontellt inom 6 m från vägkant och upp till 2,5 m över vägbanan på en yta <0,5 m2.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok