Svenskt Trä Logo

7.1.1 Brand i byggnad – två viktiga faser

Publicerad 2017-07-07

Det finns två viktiga faser för brand i byggnader, det inledande brandförloppet med krav på ytmaterial och den fullt utvecklade branden med krav på byggnadsstommen, se figur 7.2.

I brandens initialskede har byggnadens innehåll, det vill säga möbler och inredning störst betydelse, men det är inte reglerat i byggnormer. Ytskikt på väggar och i tak kan bidra, särskilt i utrymningsvägar och likartade utrymmen där det inte får finnas lös inredning. Begränsningar gällande användningen av brännbara ytskikt i utrymningsvägar finns därför i de flesta länders byggnormer. Vid fullt utvecklad brand, det vill säga efter övertändning av ett rum, blir brandmotståndet hos väggar och bjälklag viktiga för att begränsa branden till startutrymmet.

Generellt sett kan träkonstruktioner uppnå höga brandmotstånd, medan brandbeteendet hos synliga träytor inte uppfyller de högsta brandkraven.

Figur 7.2
Figur 7.2 Brand i byggnader inkluderar två faser, initial brand med krav på brandegenskaper hos ytmaterial och fullt utvecklad brand med krav på brandmotstånd hos stomelement.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok