Svenskt Trä Logo

8.5 Att tänka på

Publicerad 2017-07-07

I tidiga skeden kartlägg förutsättningarna samt diskutera layoutfrågor med avseende på ljud med utgångspunkt från SS 25267 och SS 25268 samt gå igenom akustiska önskemål och krav.

Omvandla önskemål och krav till ljudklass och tydliga projekteringsanvisningar. Några tumregler för flervåningshus att använda sig av är:

I projekteringsskedet:

 • Använd minimikrav enligt Boverkets byggregler, BBR, ljudklass C, men arbeta för ljudklass B med extra fokus på låga frekvenser.
 • Prioritera stegljudsisolering.
 • Minimera spännvidder.
 • Planera för lite högre bjälklag.
 • Bärande bjälklagsdelar vibrationsdämpas i undertak eller övergolv.
 • Knutpunkter dimensioneras med avseende på ljud och redovisas tydligt.
 • Plats för installationer.
 • Flanktransmissionslisters placering och densitet beräknas och redovisas tydligt.
 • Undvik att placera vibrerande utrustning eller tunga installationer på lätta bjälklag. Om möjligt placera dessa på ett avgränsat fundament på bottenplattan.

I byggskedet:

 • Informera personal och underentreprenörer om vikten av noggrant arbete för att uppnå god ljudstandard.
 • Kontrollera att inga ”kortslutningar” finns mellan bärande delar och vibrationsdämpade delar.
 • Kontrollmätning och visuell kontroll genomförs före inklädnad.
 • Kontrollera alltid bjälklaget, med ljudmätning, i god tid före färdigställandet.

Flervåningshus, Skellefteå
Flervåningshus, Skellefteå.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok