Svenskt Trä Logo

1.6.1 Hållfasthetsegenskaper

Publicerad 2017-07-07

KL-trä uppvisar stora likheter med andra produkter i trä i fråga om olika hållfasthetsegenskaper:

  • Hållfastheten varierar med vinkeln mellan spänningen och fiberriktningen, så kallad ortotropi.
  • Hållfastheten minskar när fuktkvoten ökar.
  • Hållfastheten minskar när belastningstiden ökar.
  • Materialegenskaperna varierar både inom en och samma komponent och mellan olika komponenter.

KL-träets uppbyggnad med korsvis lagda brädor utjämnar trämaterialets variationer och minskar egenskapsskillnaderna. Hållfastheten hos en produkt av KL-trä bestäms till stor del av tvärsnittets uppbyggnad. För KL-trä blir därför ytbrädornas draghållfasthet och tvärskiktens rullskjuvhållfasthet avgörande i brottskedet. I likhet med andra konstruktionselement i trä och i byggnadssammanhang är styvhet oftast dimensionerande. I bruksskedet styr tvärsnittets uppbyggnad i ännu större grad vilket resultat som kan uppnås. I jämförelse med plattor av trä, såsom tvärspända plattor som ofta används i brokonstruktioner, uppvisar KL-trä en lägre styvhet i huvudbärriktningen för plattor med samma tjocklek. KL-träplattan kan däremot ta betydligt större last tvärs huvudbärriktningen.

Vid statisk dimensionering av KL-trä och träkonstruktioner i allmänhet utgår man från ett karakteristiskt hållfasthets- eller styvhetsvärde, fastställt på basis av provning i laboratoriemässiga förhållanden och av ett bestämt antal provkroppar. Normalt utgår man vid hållfasthetsdimensionering från den nedre 5-procentsfraktilen, det vill säga det värde som statistiskt sett underskrids i 5 fall av 100. Med kännedom om det karakteristiska hållfasthetsvärdet bestäms dimensioneringsvärdet i det enskilda fallet med olika partialkoefficienter och omräkningsfaktorer. Karakteristiska styvhetsvärden såsom elasticitetsmodul och skjuvmodul bestäms på motsvarande sätt, men med utgångspunkt från medelvärdet i stället för 5-procentsfraktilen.

Hållfasthetsprovning av KL-trä
Hållfasthetsprovning av KL-trä.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan