Svenskt Trä Logo

1.7 Var kan man använda KL-trä?

Publicerad 2017-07-07

Trä är ett miljövänligt och kretsloppsanpassat byggmaterial.

Rätt använt har trä en lång livslängd. Det kan återanvändas i nya konstruktioner eller omvandlas till energi genom förbränning. Trä har låg vikt i förhållande till hållfastheten och är enkelt att hantera och bearbeta. Trä har god värmeisolerings- och värmelagringsförmåga. Planelement av KL-trä används främst till väggar och bjälklag men KL-träskivor kan användas till en rad olika saker, allt från små- till storskaliga. De är lämpliga att använda till många typer av byggnader, från små enkla byggnader till flervåningshus där höga krav ställs på brandskydd och ljudisolering.

6-våningshus, Fristad
6-våningshus, Fristad.

Kännetecknande för stomelement av KL-trä – till väggar och bjälklag – är att de är stora. Stora tvärsnittsytor medför hög bärförmåga och styvhet hos KL-träskivorna. De är lämpliga för stabilisering av byggnaden. De kan fås med hög prefabriceringsgrad och låg vikt som ger grundläggnings-, transport- och montagefördelar. Håltagningar och infästningar är enkla att göra. Isolerskikten i en yttervägg blir genomgående och bryts inte av köldbryggor. Med den massiva uppbyggnaden och beklädnadsmaterialen som normalt används får man en god brandsäkerhet. Stommar av KL-trä är lätta i jämförelse med stommar av exempelvis betong. För att uppnå en hög ljudisolering i bjälklag och väggar måste man därför utföra konstruktioner i flera skikt.

Balkonger, loftgångar och entresolbjälklag liksom hisschakt och trapphus är andra områden där KL-trä används med framgång. KL-trä till dessa applikationer ger en rad fördelar gentemot byggande med såväl betongelement som vanliga träregelverk. Den låga egenvikten gör dessa träplattor eller -skivor betydligt lättare att hantera än motsvarande av betong. Det medför dessutom enklare infästningar och lättare grundläggning, vilket är speciellt fördelaktigt vid ombyggnad av befintliga byggnader. Skydd mot nederbörd för balkonger och loftgångar utförs med en elastisk beläggning som medger rörelser i underlaget utan risk för sprickbildningar i tätskiktet. Entresolbjälklag av KL-trä är ofta ett bra alternativ då äldre industrilokaler med högt i tak ska delas upp i flera våningar. På grund av den låga vikten kan ombyggnaden ofta genomföras utan grundförstärkningar. En annan fördel med den låga vikten är transport- och lyftmöjligheterna under byggnadstiden inne i det befintliga huset. Vidare är förtätningar och påbyggnader med KL-trästomme av befintliga hus ett gott alternativ av denna anledning samt för att KL-trä klarar långa spännvidder.

Trä är ibland det enda hållbara materialet i vissa sammanhang. Exempelvis i byggnader där materialen utsätts för aggressiv miljö eller där mekanisk påverkan gör att andra material inte klarar slitaget utan slits ut på kort tid.

Parkeringshus av KL-trä utformas lämpligen med en bärande stomme bestående av pelare och balkar av limträ och med bjälklagsplattor och ramper av bärande KL-träskivor. Ett 17 m brett parkeringsfält, bestående av två rader parkeringsplatser med mellanliggande körväg, kan utformas med oförstärkta KL-träplattor eller sådana förstärkta på undersidan med balkar av limträ. KL-träplattorna beläggs i båda fallen med elastisk beläggning av epoxi eller likvärdigt material.

Parkeringshus med bärande bjälklag av KL-trä, Skellefteås
Parkeringshus med bärande bjälklag av KL-trä, Skellefteå.

För att hindra flamspridning längs taket kan träytan på undersidan skyddas exempelvis med brandskyddsfärg. Alternativt kan träullsplattor läggas i vissa stråk i stället för brandskyddsfärg. Nedstickande balkar eller skärmar kan också fördröja brand- och rökspridning längs taket.

Med KL-trä finns det oändliga möjligheter och egentligen är det enbart fantasin som sätter begränsningarna. Allt från sarger i ridhus till stora trappschakt eller ventilationstorn är exempel där KL-träskivan kommer väl till pass och ibland är det enda rimliga valet.

Skivor av KL-trä har den specifika egenskapen att kunna förena bärförmåga och samtidigt vara avskiljande, vilket medför att produkten kan användas till räcken och avskiljande delar i miljöer där ytskiktsmaterialet utsätts för stor mekanisk påverkan.

Ridhus med väggar och sarger av KL-trä, Sätra
Ridhus med väggar och sarger av KL-trä, Sätra.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok