Svenskt Trä Logo

10.1 Förfrågan och upphandling

Publicerad 2017-07-07

Förfrågan ska innehålla samtliga relevanta uppgifter som KL-trätillverkaren behöver för att kunna lämna en fullständig offert. Förutom priset ska frågor om materialets hållfasthets- och utseendeklass, mått och vikt samt leveranstider med mera besvaras.

Om man önskar att leverantören ska delta i konstruktionsarbetet ska detta framgå tydligt i offertförfrågan. I många fall kan det vara en fördel att sända med planritningar och sektioner till leverantörer för att få förslag till indelning och optimering av leveranser.

En väl utförd konstruktion av KL-trä förutsätter en korrekt och entydig beskrivning. För att uppnå en effektiv och felfri leverans är det av vikt att göra en så detaljrik förfrågan som möjligt. Några delar som bör ingå vid en förfrågan framgår i tabell 10.1.

KL-träelementen levereras med specificerad måttnoggrannhet. Det är viktigt att man tar hänsyn till detta så att de kan passas in mot platsbyggda konstruktioner. Dessa bör ha lika goda måttoleranser som KL-träelementen och om detta inte är möjligt ska det beaktas i projekteringen. Inhängda bjälklag, det vill säga bjälklag som passas in mellan väggarna, kräver stor måttnoggrannhet vid utsättning. Den som ansvarar för utsättningsarbetet måste vara väl informerad om vilka toleranser som gäller.

Tabell 10.1 Förteckning över ett antal uppgifter som bör ingå vid en förfrågan om KL-trä.

Text
Elementbeteckning och tydlig montageordning för identifikation.
Antal enheter. För olika enheter specificera antal enheter och form.
Mått och toleranser ska tydligt anges.
Önskas synliga ytor ska utseendekvalitet anges, se exempel i tabell 1.4.
Ange om annat träslag önskas. 1)
Särskilda önskemål beträffande emballage, till exempel styckevis emballering, lastordning, kantskydd för kranmontage etcetera.

1) Tillgängligheten bör kontrolleras före förfrågan skrivs.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok