Svenskt Trä Logo

10.2.5 Stomstabilisering under byggtiden

Publicerad 2017-07-07

Om stomelementen lyfts in i konstruktionen direkt vid leveransen kan man säga att första steget i montaget redan är utfört.

Eftersom montage av KL-träelement är en relativt ny process för de flesta byggentreprenörer, är det bra om KL-trätillverkaren har representanter på plats när montaget av KL-träelementen påbörjas. Denna hjälp gör att starten på montagearbetet blir så effektiv som möjligt, då de frågor som framkommer under startskedet kan lösas direkt utan att montagearbetet bromsas upp i onödan.

En tydlig montageplan ska finnas upprättad. Det är vanligt att en sådan upprättas i samråd mellan projektets konstruktör och KL-trätillverkaren. Av planen ska elementens montageordning och vikt framgå. En numrering ska lätt gå att jämföra med elementens märkning. Vid montage av väggelement ska anvisning för tillfällig stagning finnas.

Vid byggnader högre än två våningar är stomstabiliseringen extra viktig. Normalt utnyttjas väggarna och bjälklagen för att stabilisera stommen. Dessa kopplas samman till ett stabiliserande system genom olika typer av infästningar och förankringar. Förbanden ska inte bara hålla byggdelarna på plats utan också kunna överföra stora horisontella och vertikala laster. Det är därför viktigt att man följer bygghandlingarnas instruktioner noggrant om vilka infästningsdetaljer och förankringar som ska användas och hur dessa ska monteras.

Förankringarna bör normalt utföras med viss förspänning för att kompensera för de långtidsdeformationer som uppstår under byggtiden. Förankringarna monteras oftast våningsvis i samband med uppbyggnaden av stommen. Efterhand som byggnaden växer på höjden och allt mer material byggs in, kan förankringarna tappa sin förspänning på grund av vertikala sättningar. När samtliga våningar är på plats måste man därför kontrollera att förankringarna är spända och inte sitter löst. I det fall förankringarna glappar måste dessa efterdras.

Brand- och ljudfrågorna ställer vissa krav i montageskedet, speciellt i flervåningshus där kraven på ljudkomfort och brandskydd är höga. Även vad gäller detta är det viktigt att bygghandlingarna följs med omsorg.

Stabilisering med hjälp av stag under byggtiden
Stabilisering med hjälp av stag under byggtiden.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok