Svenskt Trä Logo

10.3.1 Väderskydd under byggtiden

Publicerad 2017-07-07

Fördelen med att arbeta under heltäckande väderskydd är stor oavsett byggmaterial, men beroende på objekt och byggmetod finns det fall där det är av större vikt att använda än i andra.

En fuktsäker byggprocess som tar hänsyn till både beställarens och regelverkets krav på kvalitet och på kostnadseffektivaste sätt, visar på olika sätt att agera och uppnå en fuktsäker byggproduktion, beroende av produktionsmetod och prefabriceringsgrad. I ett objekt med hög prefabriceringsgrad och med känsliga detaljer är ett heltäckande väderskydd det bästa alternativet totalt sett. I ett annat objekt med låg prefabriceringsgrad är ett enklare väderskydd eller enbart täckning med presenningar att föredra av ekonomiska skäl. Även montagetiden är en faktor vid val av omfattning på väderskyddet.

Byggande utan väderskydd

Uppförs KL-trästommen utan väderskydd krävs att konstruktionen skyddas temporärt med presenningar eller annat temporärt regnskydd. Metoden lämpar sig bäst för KL-trä som uppförs utan någon form av beklädnad och som medger att uttorkning lätt kan ske. Den kräver också god planering med avseende på avvattning, skydd av ändträ, metoder för uttorkning av uppfuktade ytor och uppföljning i form av kontrollplaner och annan dokumentation.

Byggande utan väderskydd
Exempel på byggande utan väderskydd, Moholt 50|50, Trondheim.

Byggnaden bör uppföras på sådant sätt att väggar följt av bjälklag snabbt monteras till begränsade volymer med rena bjälklagsytor som medger effektiv täckning med dukar eller presenningar. Vid montage eftersträvas att alltid få på bjälklag innan arbetsdagens slut så att enkelt täckbara ytor erhålls inför kvällar, nätter och helger, som utgör en huvuddel av tiden som byggarbetsplatsen oftast är obemannad. KL-träskivornas kanter måste skyddas extra noga eftersom ändträ i annat fall exponeras för fukt. I vissa fall kan det färdiga taket användas som temporärt skydd och lyftas av och på. Detta gäller i första hand om byggnaden inte har alltför stor area eller är alltför hög. Detta kräver normalt att det finns en stationär byggkran på plats för att det ska vara en kostnadseffektiv metod. Undantaget är enfamiljshus där det ofta bara krävs ett lyft. Tänk på att taket måste förses med temporära förankringar så det inte riskerar att blåsa av.

Byggande med väderskydd

Arbetsmiljöverkets definition av ett väderskydd är ”en temporär konstruktion som används när man vill täcka över eller kapsla in en yta där man arbetar med en byggnad eller en anläggning, för att skydda arbetstagare och byggnadsverk från klimatisk påverkan. I ett väderskydd ingår alltid ett tak, men även väggar kan ingå. En inklädd fasadställning är däremot inte ett väderskydd, även om inklädnaden är invikt ovanför det översta arbetsplanet.” Väderskydd måste dimensioneras för varje enskilt objekt. Laster som normalt uppträder är vind, snö och personlaster.

Det finns olika typer av system för väderskydd för fasad- och taktäckningar som är anpassade för olika behov.

 • Väderskydd på fasadställning
  Väderskyddet fås genom att fästa en plastduk på utsidan av en fasadställning som är förankrad i byggnadens stomme. Lösningen lämpar sig väl för såväl stommar med låg prefabriceringsgrad som för stommar med högre prefabriceringsgrad, då skyddet följer med bygget uppåt och kan kombineras med takväderskydd eller enbart enklare temporära bjälklagsskydd.

  Väderskyddet faller utanför Arbetsmiljöverkets definition, men är vanligt förekommande. Duken utgör ett stort vindfång och det är ett kritiskt moment att förankringen av ställningen utförs korrekt och är utprovad. Vid dimensioneringen av infästningspunkter måste hänsyn tas till hur duken fästs vid ställningen. En vanlig metod är att fästa duken med infästningar som är dimensionerade för att ge vika vid en viss belastning.
 • Fasta eller rullbara takväderskydd
  Ett fast takväderskydd är ett väderskydd som ofta består av fackverksbalkar i aluminium som stabiliseras med mellanliggande stag. Fackverkets dimensioner och bärighet är avgörande för hur lösningen kommer att fungera vid vind- och snölaster. Fackverken täcks med PVC-duk, alternativt med skivor eller kassetter av plast eller plåt.

  Det rullbara takväderskyddet är likartat med det fasta, men är rullbart med hjälp av hjul som löper på skenor eller räls. Väderskyddet kan delas upp i sektioner som helt eller delvis är rullbara och löper på samma räls, alternativt ligger på parallella rälsar och där sektionerna överlappar varandra. Eftersom väderskyddet är öppningsbart är det enkelt och smidigt att lyfta in material med denna lösning.
 • Klättrande väderskydd
  Klättrande väderskydd baseras på mastkonstruktioner som följer bygget uppåt våning för våning. Klättrande väderskydd kan kompletteras med hängande arbetsplattformar och även med en invändig travers för transport av material från gaveln, vilket ersätter en extern lyftkran. Denna typ av väderskydd har använts vid flera trähusprojekt i Sverige.

Tält med lyfthjälpmedel
Tält med lyfthjälpmedel.

Klättrande väderskydd
Exempel på klättrande väderskydd för torrt byggande vid hög prefabriceringsgrad, Älvsbacka Strand, Skellefteå.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok