Svenskt Trä Logo

10.3.2 Kontroll och uppföljning

Publicerad 2017-07-07

Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell påväxt som kan påverka hygien eller hälsa.

Det är ett ansvar som byggherren och fastighetsägaren har enligt Boverkets byggregler, BBR, för dem som vistas i byggnaden. För att uppfylla detta krav bör det utföras regelbundna fuktkontroller av levererade samt monterade byggprodukter. Det görs oftast av byggentreprenören i form av egenkontroller.

Underlaget till egenkontrollerna bör föregås av fuktsäkerhetsprojektering, där det bör framgå vad som bör kontrolleras och vilka fuktnivåer som kan anses vara acceptabla. Projektören redovisar sitt förslag för kontrollansvarig, KA, och för byggentreprenören, som underlag för dennes egenkontrollplan. Förslaget omfattar då kontrollpunkter för fuktmätning innan inbyggnad. Punkter som bör omfattas är:

 • Vilka byggnadsdelar som bör kontrolleras.
 • Värden för
  • kontrollerade fukttillstånd i projekteringen.
  • högsta tillåtna fukttillstånd.
  • kritiska fukttillstånd.
 • Okulär besiktning innan inbyggnad av fuktkänsliga material och produkter. Fukttillstånden kontrolleras genom mätning och de ska inte överskrida de högsta tillåtna fukttillstånden. Om fortsatt uttorkning erfordras, ska det kunna ske efter inbyggnaden.

Bedömningen kan göras utifrån följande kriterier:

 • Om kontrollerade fukttillstånd är mindre eller lika med högsta tillåtna fukttillstånd uppfyller mätresultatet kravet. Även en okulär kontroll bör utföras innan kontrollpunkten godkänns.
 • Om kontrollmätningen visar att högsta tillåtna fukttillstånd överskrids men inte de kritiska fukttillstånden, bör en uttorkning och en ny fuktkontroll göras före inbyggnaden.
 • Om kontrollmätningen visar att de kritiska fukttillstånden överskrids, görs en skadekontroll och eventuella fuktskador åtgärdas och en ny fuktkontroll utförs före inbyggnaden.

Fuktmätning

Lagring och hantering av KL-trä kräver i likhet med andra material omsorg och kan på ett avgörande sätt påverka inte bara konstruktionens utformning utan även projektets ekonomi och planering. Till skydd mot nederbörd, solstrålning, smuts och markfukt under transport samt lagring och montage, levereras KL-trä vanligtvis emballerat.

Vid mottagning är det av stor vikt att materialets fuktkvot kontrolleras och detta gäller även under byggtiden om det trängt in fukt i konstruktionen. Fuktmätning kan göras med olika mätmetoder beroende på behov och omständigheter. I tabell 10.3 framgår vilka metoder som är lämpliga vid olika tillfällen. Varje metod har sina för- och nackdelar men den vanligaste och den metod som passar bäst på en byggarbetsplats är resistansfuktkvotsmätning med elektrisk resistansfuktkvotsmätare med isolerade hammarelektroder eller kvarsittande givare.

Mätning med elektrisk resistansfuktkvotsmätare med isolerade hammarelektroder, kan lämpligen utföras enligt följande:

 • Kontrollera att mätaren är kalibrerad mot kalibreringsblock.
 • Mät temperaturen i virket med tillhörande temperaturgivare eller uppskatta temperaturen med lös termometer.
 • Mätarens temperaturinställning ställs in efter virkets temperatur. Om instrumentet inte har temperaturkompensering måste mätvärdet justeras i efterhand.
 • Välj träslag.
 • Kontrollera fuktkvoten genom att slå in stiften till önskat mätdjup. Undvik att mäta i närheten av limskikt. Mätningen görs med fördel cirka 20 mm upp på väggelementet eftersom man då mäter i ändträet. Mätningen görs i den omfattning som bestämts i projekteringsunderlaget och resultatet noteras i kontrollplanen. Om fuktkvoten är högre än önskad fuktkvot, utförs regelbundna kontroller efter det att uttorkning skett tills att den önskade fuktkvoten erhållits.
 • Vid mätning av grova dimensioner kan det vara svårt att slå in långa stift. Därför kan det vara lämpligt att förborra hålen och enbart slå in stiften den sista centimetern.

Figur 10.4
Figur 10.4 Några viktiga principer för att skydda KL-träprodukter.

 

Figur 10.5
Figur 10.5 Mätning av medelfuktkvot och ytfuktkvot.

 

Tabell 10.3 Sammanställning av mätmetoder för fuktmätning i trä och KL-trä.

Mätmetod Mätvärde
redovisas
som 1)
Lämplig för
fältmätning
Loggningsbar Mäter i
olika djup
Mäter
fuktkvot
över 25 %
Mäter
fuktkvot
under 5 %
Snabb
Kapacitiv fuktkvotsmätning % FK   x       x
Kvarsittande givare % FK x x x     x
Resistansfuktkvotsmätning % FK x x x     x
Torrviktsmetod % FK     x x x  
Relativ fuktighetsmätning i trä % FK   x x   x  

1) FK = fuktkvot

Källa: Fukt i trä för byggindustrin.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok