Svenskt Trä Logo

6.1.1 Bärande ytter- och innerväggar

Publicerad 2017-07-07

Bärande ytterväggars huvuduppgift förutom att ingå i ett klimatskal är att bära upp vertikala laster från ovanför liggande bjälklag och överföra vindlast till stabiliserande byggnadsdelar.

I de fall väggarna ingår i stabiliseringen av stommen ska de även kunna ta upp horisontella laster i väggens plan. Vindlast och även inifrån verkande laster såsom trängsellast och personlast ger upphov till böjande moment för vilket väggen måste dimensioneras. Brandlastfallet kan i många situationer vara dimensionerande och göra att KL-träskivans tjocklek sällan blir mindre än 70 mm. Den färdiga väggen kan tillverkas industriellt i sin helhet eller platsbyggas, utgående från den prefabricerade KL-träskivan. Principuppbyggnaden är densamma i båda fallen. KL-träskivor kompletteras vanligtvis med vindtätt skikt, värmeisolerande skikt och diffusionsspärr eller ångbroms. Invändigt kan KL-träskivan kompletteras direkt med en invändig gipsskiva eller med ytterligare isolering. En mindre isolerad, eller oisolerad, spalt på insidan kan vara att föredra då den kan tjäna som installationsutrymme. Om brandkraven uppfylls finns möjlighet att lämna KL-träskivan synlig invändigt. Utvändigt vindskydd distanseras från KL-träskivan med reglar eller distanserad läkt. Utvändiga paneler eller annan utvändig beklädnad utförs enligt gällande branschstandard.

En bärande innervägg har oftast en huvuduppgift, nämligen att föra vertikal last ner till underliggande konstruktion eller grund. Till skillnad från ytterväggen ska den bärande innerväggen ofta klara brandpåverkan samtidigt från båda sidor när väggen är placerad inom en och samma brandcell. Om övriga krav uppfylls kan innerväggar med fördel utföras med synligt KL-trä.

Yttervägg av KL-trä
Yttervägg av KL-trä.

Figur 6.1
Figur 6.1 Exempel på uppbyggnad av yttervägg med bärande KL-träskiva.

Figur 6.2
Figur 6.2 Exempel på uppbyggnad av lägenhetsskiljande vägg med bärande KL-träskivor.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok