Svenskt Trä Logo

6.5 Ljud

Publicerad 2017-07-07

KL-träskivor är ortotropa, det vill säga de är olika styva i olika riktningar.

Det medför att luftljudsisoleringen tydligt skiljer sig från andra homogena material. I figur 6.14 visas ett exempel på uppmätt ljudisolering hos två olika konstruktioner, båda med tjockleken 65 mm massivt trä. Skillnaden ligger i att den ena är vekare i form av en spikad väggskiva och den andra är en korslimmad väggskiva. Den lägre styvheten hos den spikade väggen ger bättre ljudisolering, Dw + C50-3150 är 34 dB för den spikade och 30 dB för den limmade väggen.

Med en dubbelkonstruktion kan man uppnå mycket hög ljudisolering. I figur 6.15 visas vägt reduktionstal för en dubbelkonstruktion bestående av två 65 mm tjocka KL-träskivor där spalten är fylld med isolering. Resultatet har tagits fram genom interpolation från mätvärden vid 100, 150 och 200 mm spalt. Dessa kurvor är konstruerade utifrån laboratoriemätta värden och innefattar, liksom övriga data i detta avsnitt, inga säkerhetsmarginaler. Här använda skivtjocklekar är heller inga standardtjocklekar.

Dubbla väggar ger tillräckligt hög ljudisolering även för situationer med mycket höga krav, alltifrån bostäder till musikrum i skolor. De enkla väggarna ger däremot inte särskilt bra värden och kan därför normalt inte användas i de fall det ställs krav på ljudisolering. Man bör dock tänka på att ljudisoleringskurvorna är jämna och inte har några frekvensområden med utpräglat dålig isolering. Detta gör det inte osannolikt att dessa enkelväggar kan användas som rumsskiljande väggar i flervåningshus.

Figur 6.14
Figur 6.14 Uppmätt reduktionstal i laboratorium för en enkel massiv träskiva med tjockleken 65 mm, med spikat respektive limmat utförande inom frekvensområdet 50 – 3 150 Hz.

Figur 6.15
Figur 6.15 Vägt reduktionstal, Rw,50-3150, för en dubbelvägg med KL-träskivor med tjocklekarna 105 mm respektive 65 mm. Värden framtagna från laboratoriemätningar och utan säkerhetsmarginaler.

Tabell 6.6 Värden på luftljudsisolering för enkla respektive dubbla väggskivor av KL-trä.

Väggtyp Skivtjocklek
(mm)
Luftspalt mellan väggar
(mm)
Isolertjocklek
(mm)
Rw,50–3150
(dB)
Enkel skiva av KL-trä 65 31 (–1)
Enkel skiva av KL-trä 105 34 (–1)
Dubbel skiva av KL-trä 2 × 65 10 2 × 70 55 (–3)
Dubbel skiva av KL-trä 2 × 65 10 2 × 95 58 (–2)

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok