Svenskt Trä Logo

Bottenbjälklag över uteluftsventilerad krypgrund – golvbalkar av lättbalk

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-23

3D-ritning

Förklaring

 1. Golvbalkar av lättbalk. Centrumavstånd ≤ 600 mellan balkarna. 
 2. Nedre syll enligt lättbalkssystem alternativt av konstruktionsvirke, tjocklek ≥ 45, impregnerat träskyddsklass NTR A eller NTR AB.
 3. Värmeisolering med till exempel mineralullsskivor (så kallad M-skiva) alternativt lösfyllnadsisolering, fullt utfylld.
 4. Blindbotten av 17x95 underlagsspont eller skivmaterial, till exempel 9 blindbottenplywood, på
  undersidan isolerad med skivor av mineralull eller extruderad cellplast. Isolerskivorna monteras med hjälp av stödremsor och spik med täckbricka.
 5. Kantbalk, längsgående lättbalk, samma dimension som golvbalkarna.
 6. Undergolv av minst 22 spontade golvspånskivor eller 23x95 underlagsspont.
 7. Kortling av träreglar 45x45, konstruktionsvirke, som stöd för undergolvsskivor.
 8. Syllisolering av till exempel grundisoleringspapp YEP 2500 eller EPDM-list.
 9. Ångspärr/ångbroms av åldersbeständig plastfilm.
 10. Grundmur/grundbalk, värmeisolerad, med skivor av mineralull eller cellplast.
 11. Isolerat installationsskikt.

Tekniska data

Egentyngd: cirka 0,40 kN/m2.

Brandmotstånd: bottenbjälklag av minst 200 mm höga lättbalkar med centrumavstånd ≤ 600 mm och med minst 95 mm stenull, fasthållen så den inte faller ned vid brand, mellan lättbalkarna, på översidan försett med minst 22 mm spontade golvspånskivor eller 21 mm spontade golvbrädor, på undersidan försett med minst 13 mm beklädnadsskiva (densitet ≥ 450 kg/m3), uppfyller brandteknisk klass REI 30.

Värmeisoleringsförmåga (Up) är beroende av isolertjocklek:
Tjocklek 255 (λkl = 0,033) ger Up = 0,171 W/m2 K.

Råd och anvisningar

Syll ska avskiljas från grundmuren med grundisoleringspapp eller motsvarande syllisolering. Trävirke ska vid inbyggnad ha en ytfuktkvot av högst 18 %. Spik, skruv och byggbeslag ska vara av varmförzinkat stål eller ha minst motsvarande korrosionsskydd. Styvheten tvärs spännviddsriktningen kan förbättras med kortlingar eller limmad tvärbalk. Hål och urtag för installationer kan göras inom vissa gränser. Förstärkning vid upplag kan erfordras.
Konstruktörens anvisningar ska följas. Tillverkaren av lättbalk har anvisningar beträffande håltagning och förstärkning.

Typdetaljer

För övriga detaljlösningar för bottenbjälklag med lättbalkar hänvisas till respektive materialtillverkare.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok