Svenskt Trä Logo

Takbjälkar av konstruktionsvirke eller takbalkar av limträ

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-23

3D-ritning

Förklaring

 1. Takbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ, centrumavstånd ≤ 600 eller ≤ 1 200.
 2. Hammarband av 45 konstruktionsvirke.
 3. Övre påsalning med reglar av till exempel konstruktionsvirke 45x95.
 4. Värmeisolering med till exempel mineralullsskivor, fullt utfylld mellan takbjälkarna. Total isolering i takbjälklaget bör vara minst 350–450.
 5. Nedre påsalning med reglar till exempel 45x45–70 av dimensionshyvlat virke sort G4-2 eller bättre, med mellanliggande värmeisolering av mineralullsskivor.
 6. Vindskyddsskivor av till exempel 3,2 hård board, monterade med omlottskarvar ovanpå takbjälkarna.
 7. Kortling av dimensionshyvlat virke 45x45 sort G4-2 eller bättre (VB1822), som stöd för vindskyddsskivor och fäste för insektsnät.
 8. Insektsnät av korrosionsbeständigt material. Nätet bör monteras i samband med inbrädning.
 9. Inbrädning med underlagsspont sort G4-3 eller bättre. Tjocklek bestäms av taktäckningsmaterialet och centrumavståndet mellan bjälkarna.
 10. Ångspärr/ångbroms av till exempel åldersbeständig plastfilm.
 11. Innertak av minst 12 skivmaterial, alternativt minst 20 spontad träpanel, monterad på underlag av gles panel 28x70 (VB0807) sort G4-3 eller bättre, centrumavstånd ≤ 400 vid centrumavstånd högst 1 200 mellan takbjälkarna. Vid högst 600 mellan takbjälkarna räcker det med gles panel 22x70 (VB0804) sort G4-3 eller bättre.

Tekniska data

Egentyngd: cirka 0,50 kN/m2.
Brandteknisk klass: takbjälklag av konstruktionsvirke C24, minst 45x220 (VB1975), centrumavstånd ≤ 1200 mm, med mineralull mellan bjälkarna, på ovansidan försett med påsalning, värmeisolering och minst 23 mm underlagsspont, på undersidan försett med minst 13 mm beklädnadsskivor (densitet ≥ 450 kg/m3) monterade direkt på bjälkarnas undersida eller på glespanel, uppfyller brandteknisk klass EI 30.

För bärförmåga vid brand (R) måste spännvidd, last i brandfallet och hållfasthetsklass vara kända.

Värmeisoleringsförmåga: Up är beroende av isolertjocklek.
Tjocklek 350 mm (λkl = 0,036) ger Up = 0,140 W/m2K
Tjocklek 450 mm (λkl = 0,036) ger Up = 0,118 W/m2K

Råd och anvisningar

Enkla takbjälkar av konstruktionsvirke C24 eller takbalkar av limträ GL30c enligt anvisningar från ansvarig konstruktör.
Trävirke och limträ ska vid inbyggnad ha en ytfuktkvot av högst 18 %. Spik, skruv och byggbeslag ska vara av varmförzinkat stål eller ha minst motsvarande korrosionsskydd. Takkonstruktionen ska vara väl förankrad mot lyftkrafter. På undersidan av bjälkarna monteras eventuellt utsalningsreglar.
Urtag eller hål för installationer kan göras i en bjälke inom vissa gränser och bestäms av ansvarig konstruktör.

Vid lösvirkesbyggande ska regler för skydd mot genomtrampning under arbete beaktas. Tillfälligt skydd mot genomtrampning kan åstadkommas med luckor, som läggs ut på takbjälklaget.

Underlagsspont vänds med rillad sida nedåt och spikas med två stycken trådspik 2,8x75 i varje takbjälke. Brädor som är ändspontade får skarvas mellan takbjälkar. Vid taktäckning med pannor av tegel eller betong får även icke ändspontad underlagsspont skarvas mellan stöd, dock högst var tredje bräda i bredd mellan samma stöd.

Vid tak med plan plåt, skiffer, tätskiktsmatta, takduk eller dylikt ska urtag utföras i underlagssponten för rännkrokar. Då ska en förstärkningsregel monteras under underlagssponten. Alternativt används sådana rännkrokar som kan fästas i takfotsbräda.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok