Svenskt Trä Logo

Skärm, spaljé och staket

Skärm för vindskydd

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-04-07

Förutsättningar

Plank eller skärm skapar trivsel. Det skyddar mot vind, buller och insyn. En skärm i vinkel skapar rumskänsla och bättre stabilitet. Det kan byggas i olika höjd eller som här i samma höjd. Brädor utförs liggande och monteras på ömse sidor om stolpar i sicksack för att dämpa vind. Överst ligger en plåtbeklädd täckbräda.

Material

Alternativ 1: stolpe 95x95 med längd 2000 mm; horisontella brädor 22x70 med delning 168 mm; stolpfäste av två utanpåliggande plattstål; överliggare av plåtbeklädd täckbräda 22x220.

Alternativ 2: stolpe 115x115 med längd 2000 mm; horisontella brädor 22x120 med delning 260 mm; stolpfäste av två inslitsade plattstål; överliggare med plåtbeklädd täckbräda 22x220.

Virke: gran eller furu, sort G4–2 eller bättre.

Plåtbeklädnaden skyddar täckbrädan mot nederbörd. 

  Dimensioner (mm) Längd (mm) Delning (mm)
Stolpar 95x95 eller 115x115 ≥ 1 800 1 700–2 000
Brädor 22–33x70–120 2 x stolpdelning + eventuellt utstick vid hörn  
Täckbräda/
överliggare
22x195 2 x stolpdelning + eventuellt utstick vid hörn  
Plåt   0.6 ytbelagd metalliserad stålplåt 2 x stolpdelning + 100 (överlapp)  
       

Tabell 1. Exempel på dimensioner av ingående virke.

Utförande

Montering av stolpar: Mät ut stolplinje och markera stolpplacering med hänsyn till terrängens brytpunkter. Vid hörn, använd två stolpar placerade högst 500 mm från hörn.

Montering av brädor: Längd på brädor är dubbla stolpdelning i fält. Lägg till eventuellt utstick vid hörn. Om det är praktiskt möjligt, ytbehandla före montering, speciellt ändträytor. Brädor skruvas till stolpe med en eller två skruvar beroende på dimension.

Montering av överliggare och plåtbeklädnad: Täckbräda skruvas uppifrån till stolpar. Täckbrädan bör täckas med plåtbeslag som snäpps fast mot täckbrädan. Plåten viks ned för att täcka även täckbrädans ändträytor. Varje plåtbeslag skruvas till täckbräda vid en fästpunkt, för att möjliggöra temperaturrörelser.

Sträng av tätningsmassa bör utföras vid täckbrädors skarvar för att förhindra vatteninträngning till underliggande trä. Skarvzon minst 100 mm. Den undre plåtsektionen fixeras med skruv till täckbrädan. 

Ändträytor bör ytbehandlas i samband med montering. De bör vara åtkomliga för underhåll. Brädors ovansida kan snedfasas, lutning minst 1:3 (18°), för att underlätta vattenavrinning. Undersida kan också snedfasas, alternativt ges ett droppspår, för att förhindra hängande vatten. 

Stolpens nedre del bör snedkapas för att undvika hängande vatten.

Avstånd till mark bör vara minst 150 mm. Om kortare avstånd till mark önskas bör den nedersta brädan vara impregnerad i träskyddsklass NTR AB.

En täckplatta på de snedfasade stolparna kan ge extras skydd av stolpars uppåtvända ändträytor.

Ytbehandling

Ytbehandling bör om möjligt ske före montering, framförallt av ändträytor. Följ leverantörens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Konstruktivt träskydd syftar till att hålla träet torrt. Det åstadkoms genom att kombinera funktionell utformning med lämplig ytbehandling. Åtgärder beskrivs och illustreras nedan.

Stolpe: Nedre ände på stolpe bör vara snedkapade för att underlätta avrinning. Kanter bör avrundas med en radie minst 3 mm.

Brädor: Över– och undersida kan snedfasas för att underlätta avrinning, lutning minst 1:3 (18°). Kanter bör avrundas med en radie minst 3 mm, för att ge ytbehandling bra fäste och hållbarhet. Förslag på alternativa utföranden av brädor finns i beskrivningen ovan.

Täckplatta stolpe: Skyddar ändträ på stolpar mot nederbörd. Undersidan kan utföras med droppspår för att underlätta avrinning.

Täckbräda/överliggare: Plåtbeklädd täckbräda. Plåtbeklädnad snäpps fast på täckbräda och skruvas till denna. Skarvas med minst 100 mm överlapp med tätning för att motverka vatteninträngning i överlapp.

Dimensionering

Dimensionering sker för vindlast mot skärm enligt Eurokod och Boverkets konstruktionsregler, EKS. För till exempel en lång skärm i Stockholmsområdet med höjd 1,8 m och centrumavstånd stolpar 2,0 m blir dimensionerande vindlast cirka 3 kN per stolpe.

 

 

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok