Svenskt Trä Logo

Skärm, spaljé och staket

Trädgårdsstaket

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-04-07

Förutsättningar

Trädgårdsstaket passar i de flesta sammanhang. Insida är inte lik baksida som på andra staket eftersom spjälor sitter på stolpsida av regel. Översida på stolpar spjälornas samt övre regel med en täckbräda. Trädgårdsstaket kan byggas ihop med plank och spaljéer.

Material

Virke: gran eller furu, sort G4–2 eller bättre.

Stolpfäste av plattstål förankrad på betongplint eller berg.

Skruv och beslag bör vara av varmförzinkat stål eller av austenitiskt rostfritt stål i kvalitet A2 eller A4.

 

  Dimension
(mm)
Längd (mm) Delning (mm)
Stolpar 70–95x95 1 000–1 100 1 700–1 800
Reglar 45x70 2 x stolpdelning + eventuellt utstick vid hörn/slänt cirka 700
Spjälor 22x70 900 – 1 000 90–110
Täckbräda 22x195 2 x stolpdelning + eventuellt utstick vid hörn/slänt  

Tabell 1. Exempel på dimensioner av ingående virke.

Utförande

Luftspalt i hörn och andra brytpunkter på staket tillåter träet att torka ut efter regn och underlättar underhållsmålning av ändträ.

Stolpkrön och reglars översida bör snedkapas, lutning minst 1:3 (18°), och skyddas av en täckbräda. Täckbräda bör upptill utföras med ett längsgående droppspår som förhindrar vatten att rinna till ändträ på stolpar och spjälor, se figur. Kantavstånd minst 8 mm. Alla kanter bör avrundas med en radie minst 3 mm för att ge en ytbehandling bättre fäste och hållbarhet.
Täckbräda fästs förslagsvis till stolpe med vinkelbeslag.

Kanter på stolpar och spjälor bör avrundas med en radie minst 3 mm för att ge en ytbehandling bättre fäste och hållbarhet.

Skruv bör förses med brickor för att fördela tryck och motverka sprickbildning i träet.

Nedre del av stolpar bör snedkapas för att förhindra stående vatten. Markfrigång bör vara minst 100 mm, helst 150 mm. Öppningen mot mark kan, om så önskas, förses med ett beständigt finmaskigt nät som förhindrar passage av smådjur.

Underkant av spjälor bör snedkapas för att förhindra stående vatten, lutning minst 1:3 (18°).

Montering av stolpar: Mät ut staketlinje och markera stolpplacering med hänsyn till brytpunkter i terräng. Vid hörn, använd två stolpar placerade högst 500 mm från hörn.

Montering av reglar: Längd på reglarna är dubbel stolpdelning i fält. Lägg till eventuellt utstick vid hörn och släntanslutning. Om det är praktiskt möjligt, ytbehandla före montering, speciellt ändträytor. Reglar som ansluter till hörn och slänter kapas lämpligen till rätt längd efter montering. Kom ihåg att ytbehandla ändträytor. Reglar skruvas till stolpe med två skruvar.

Stolpar i slänter: På grund av att överliggare kommer att luta parallellt med staketlinjen (på grund av släntlutning) måste stolpar placeras något högre upp i förhållande till markytan, jämfört med stolpar på horisontell mark. Höjdtillägg beror på aktuell släntlutning. Stolpfäste bör utformas på ett sådant sätt att justering i höjdled är möjlig. Höjdtillägg ∆h beräknas enligt formeln:

h = tan α (släntlutning) x Bredd/2 

där α släntlutning = lutning på slänt i grader parallellt med staketlinjen
Bredd = bredd på stolpe (kantlängd parallellt staketlinje)

Exempel: För släntlutning på 15° och en stolpbredd på 95 mm blir höjdtillägget

h = tan α (15) x 47,5 = 13 mm

Det är enklast att göra snedkapning av stolpkrön efter att reglar har monterats. Dessa kan då användas som riktningsanvisning så att korrekt topplutning uppnås. Ytbehandla stolpkrön före det att täckbräda monteras.

Ytbehandling

Ytbehandling sker före montering där detta är möjligt, framförallt av ändträ. Följ leverantörens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Konstruktivt träskydd syftar till att hålla trä torrt. Det åstadkoms genom att kombinera funktionell utformning och ytbehandling. Åtgärderna beskrivs nedan.

Stolpe: Stolpkrön bör snedkapas och skyddas med täckbräda, lutning minst 1:3 (18°). Nedre ände på stolpe snedkapas för att undvika kvarsittande vatten. Kanter bör avrundas med radie minst 3 mm, för att ge ytbehandling bra fäste och hållbarhet.

Reglar: Ändträ snedkapas, lutning minst 1:3 (18°), för att underlätta vattenavrinning. Kanter bör avrundas med en radie minst 3 mm, för att ge ytbehandling bra fäste och hållbarhet.

Spjälor: Över- och undersida bör snedkapas, lutning minst 1:3 (18°), för att ansluta till täckbräda upptill och förhindra stående vatten nedtill.

Täckbräda: Täckbräda har samma lutning som krön på stolpe, vilket medför att regnvatten kan rinna av. Täckbrädans undersida (upptill) bör ha ett längsgående droppspår som förhindrar att vatten rinner längs undersidan och kan tränga in i ändträet på stolpe och spjälor.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok