Svenskt Trä Logo

Stolpar och reglar

Solid stolpe med regelhållare

Publicerad 2003-09-01

Solid stolpe med regelhållare. Stolpar och reglar.
2D-ritning

Ingående material

  1. Solid stolpe med regelhållare.
  2. Regelhållare bestående av två bräder med urtag för rombiska reglar, brädtjocklek 22-33 mm.
  3. Skruvhål för stolpfäste. Stolpfästet kan vara plattstål eller stålrör.
  4. Regeln ligger fritt upplagd i regelhållarens urtag. Inga fästdon används.
  5. Reglarnas ändytor är helt skyddade mot väderexponering.
  6. Regelhållaren skruvas till stolpen. Skruvdimension och antal beror av lastförutsättningarna.
  7. Bräderna och stolpens nedre del snedkapas något för att undvika hängande vatten.
  8. Kraftigt lutande ytor ger korta våttider.
  9. Avrundade kanter, radie minst 3 mm.
Interaktiv 3D-modell

Solid stolpe med regelhållare
Bild 1. Solid stolpe med delade bräder som regelhållare, lämplig till staket eller spaljé.

Solid stolpe med regelhållare
Bild 2. Reglarna och täckbrädan skruvas till stolpen, reglarnas ändträ ytbehandlas noggrant.

Solid stolpe med regelhållare
Bild 3. Montage av reglar och regelhållare.

Solid stolpe med regelhållare
Bild 4 och 5 visar lämpliga reglar för stolpen. Reglarna står på högkant vilket är fördelaktigt från beständighetssynpunkt.

Förutsättningar

Stolpe för staket, spaljé etcetera. Stolpens primära uppgift är att bära egentyngden av mellanliggande fyllning (reglar och spjälor) och föra ned lasten till fundamentet.

Material

Stolpen är bärande och svår att byta ut. Den bör därför utformas med tanke på bra långtidsfunktion, långa underhållsintervall och god miljö. Träslag med naturlig beständighet, till exempel kärnved av nordiskt barrträ, ek eller likvärdigt, med passande ytbehandling, rekommenderas. Virket bör vara sorterat i kvalitetsklass lägst G4–2. Övervägs impregnerat virke rekommenderas träskyddsklass NTR/A.

Stolpe av standarddimension, till exempel 70x70–95, 95x95 mm. Sortering i kvalitetsklass lägst G4–2. För bra formbeständighet och liten sprickbildning rekommenderas rakvuxet virke med årsringsbredd mindre än 2 mm, eller limmat virke i limklass D4.

Reglar av standarddimension, till exempel 45x45, 45x70–95. Sortering i kvalitetsklass lägst G4–2.

Ytbehandling

Ytbehandling sker före montage, framförallt av ändträytor. Följ leverantörens anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Stolpens krön skyddas mot vatten med topp eller överliggare. Två av stolpens vertikalsidor skyddas av regelhållaren mot väderexponering.

Reglarna har genom sin orientering på högkant optimal väderbeständighet. Över– och undersidorna lutar brant vilket ger bra vattenavrinning och korta våttiden. Kanterna avrundas med radie minst 3 mm för att ge bra fäste för ytbehandlingen och minska fuktkvotsgradienter. Ändträytorna ytbehandlas noggrant. Ändträet är skyddat genom att det ligger inkapslat mot stolpen.

Utförande

Stolpen monteras till stolpfundamentet och riktas in i lod och i linje med staketlinjen. Monteringen av reglarna utförs genom att först skruva fast en av regelhållarnas brädor till stolpen. Den andra brädan skruvas sedan fast med den nedersta skruven, därefter sätts reglarna i urtagen, varefter brädan skruvas fast med de övriga skruvarna, se figur. Sist monteras topp eller överliggare och staketspjälor.

Val av beslag, antal fästdon och deras placering bestäms vid dimensioneringen eller i enklare fall genom tillverkarens information.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok