Svenskt Trä Logo

Stolpfundament i betongplint eller med bergförankring

Stolpfot med plattstål

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-04-07

2D-ritning

Förklaring

  1. Stolpe med genomgående slits för stolpfot.
  2. Fabrikstillverkad eller platsgjuten betongplint med ingjuten stolpfot av plattstål.
  3. Plattstål med hål för skruv.
  4. Skruv och bricka.
Interaktiv 3D-modell

Förutsättningar

Stolpfundamentets uppgift är att förankra stolpe stadigt i mark, och på ett sådant sätt att stolpe får goda förutsättningar för bra långtidsfunktion.

Material

Stolpfot av plattstål för betongplint eller bergförankring. Betongplint kan vara förtillverkad eller platsgjuten. Storlek på plint anpassas efter markförhållanden och vertikala och horisontella laster.
Ungefärliga dimensioner (höjd/kantlängd topp/ kantlängd botten), för staket 500/130/200 mm, för
plank 900/130/240 mm, för uterum: 900/130/240 mm.

Dimensioner på plattstål och förankringsstång (vid bergförankring) dimensioneras efter belastning,
ungefärlig plattjocklek, för staket 8 mm, för plank 10 mm, för uterum 12 mm.

Skruv med bricka, ungefärlig dimension: skruvdiameter/bricktjocklek/ brickdiameter, för staket 12/4/>30 mm, för plank 16/5/>40 mm, för uterum 16/5/>40 mm.

Beslag och fästdon av varmförzinkat eller austenitiskt rostfritt stål kvalitet A2 eller kvalitet A4.

Utförande

Stolpfötter orienteras med plattstålet vinkelrätt mot staketlinjen.
Val av beslag, antal fästdon och dimensioner samt placering bestäms vid dimensionering eller i enklare fall enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

Stolpe på betongplint: borra med jordborr eller gräv en grop till frostfritt djup, vanligtvis 700 – 1 200 mm beroende på mark– och klimatförhållanden. Lägg lite grus i botten, ställ plint på plats, rikta in den med vattenpass eller lod. Fyll igen med grus eller jord och packa ordentligt. Stolpe sänks ner över plattstål, riktas in med vattenpass, och skruvas till stolpfot. Dra åt skruvarna ordentligt, men inte så mycket att träet krossas (åtdragningsmomentet bör motsvara ett kontakttryck mellan bricka och stolpe på cirka 3 MPa).

Stolpe på berg: borra hål i berggrund ned till cirka 300 mm. Svetsa fast en rundstång eller armeringsjärn på stolpfot, montera sedan stolpfot på stolpe, dra åt skruvarna ordentligt men inte så mycket att träet krossas. Placera hela paketet i borrhålet, rikta in stolpe, fixera och gjut fast med injekteringsbruk.

Stolpe på jordtäckt bergrund: om jordtäcket inte är tillräckligt för att grundlägga stolpe med en betongplint, måste stolpe förankras i berg. Förankring kan i princip göras på samma sätt som för berg enligt följande: berg friläggs och överyta rensas på en yta cirka 300x300 mm. Ett eller två hål borras och rengörs från vatten, borrkax och föroreningar. Förankringstång/–stänger gjuts fast med injekteringsbruk. Sedan bruket hårdnat kan stånge/stänger riktas och monteras till stolpfot. Därefter görs en kringgjutning på cirka 200x200 mm upp till markyt. Sist skruvas stolpe till stolpfot.

Slits i stolpe ska ha bredd lika med plattstål. Nedre ände på stolpe bör snedkapas för att skydda ändträ. Skruvavstånd beror på stolptyp: för staket cirka 150 mm, för plank cirka 200 mm, för uterum cirka 250 mm. Kantavstånd bör vara 7 gånger skruvdiametern, för staket cirka 80 mm (Φ 12 mm), för plank och uterum cirka 110 mm (Φ 16 mm).

Bergförankring för staket med rundstång eller armeringsjärn; förankringsstång svetsas till plattstål med kälsvets enligt figur. Diameter på förankringsstång minst 24 mm, längd minst 200 mm.

Förankringsstång gjuts fast i borrhål med injekteringsbruk.

Bergförankring för plank och uterum med rundstång eller armeringsjärn; plattstål slitsas och svetsas till förankringsstång med runtomgående kälsvets enligt figur. Diameter på förankringsstång minst 32, längd minst 300.

Ytbehandling

Stolpe av trä ytbehandlas enligt beskrivning för stolpar.

Konstruktivt träskydd

Nedre ände på stolpe ska förseglas med aktuell ytbehandling och eventuellt snedkapas något för att undvika kvarstående (hängande) vatten, se figur. Alla kanter ska avrundas, radie minst 3 mm, för att minska fuktgradient vid kanter och ge ytbehandling bättre fäste.

Dimensionering

Staket dimensioneras lämpligen för en horisontell linjelast mot räcke enligt Eurokod och Boverkets konstruktionsregler EKS. Last, 0,40 kN/m placerad vid överkant på räcke eller högst 1,0  m från marken. Plank dimensioneras för vindlast mot skärm enligt eurokod. För till exempel ett långt plank beläget i Stockholmsområdet med höjd 1,8 m och centrumavstånd stolpar 2,0 m blir dimensionerande vindlast cirka 3 kN per stolpe.

 

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok