Svenskt Trä Logo

Stolpfundament i betongplint eller med bergförankring

Stolpfot med stålrör

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-04-07

2D-ritning

Förklaring

  1. Stolpe med centrumhål för stolpfot.
  2. Fabrikstillverkad eller platsgjuten betongplint med hål för stolpfot av stålrör.
  3. Stolpfot av stålrör. 
  4. Skruv med bricka.
Interaktiv 3D-modell

Förutsättningar

Stolpfundamentets uppgift är att förankra stolpen stadigt i marken, och på ett sådant sätt att stolpen får goda förutsättningar för bra långtidsfunktion. Betongplintar ska ha hål för injekteringsbruk. I berggrund utförs hål enligt Utförande nedan.

Material

Stolpfot ska vara av stålrör för ingjutning i betongplint eller för bergförankring. Betongplint kan vara förtillverkad eller platsgjuten. Storlek på plint anpassas efter markförhållanden och vertikala och horisontala laster. Stålrör gjuts fast i betongplint eller i berggrund. Betongplint dimensioneras efter belastning. Ungefärliga dimensioner (höjd/kantlängd topp/kantlängd botten), för staket 500/130/200 mm, för plank 900/130/240 mm, för uterum 900/130/240 mm.

Ungefärlig ytterdiameter på stålrör, för staket 50 mm, för plank 80 mm, för uterum 90 mm.

Ungefärlig dimension på skruv och bricka, skruvdiameter/bricktjocklek/brickdiameter, för staket 8/4/≥30 mm, för plank 12/5/≥40 mm, för uterum 12/5/≥40 mm.

Beslag, fästdon och stålrör ska vara av varmförzinkat stål eller austenitiskt rostfritt stål kvalitet A2 eller kvaltet A4.

Utförande

Val av beslag, antal fästdon och dimensioner samt placering bestäms vid dimensionering eller i enklare fall enligt tillverkarens dokumenterde anvisningar.

Montering av betongplint i mark: Borra med jordborr eller gräv en grop till frostfritt djup, vanligtvis 700 – 1 200 mm beroende på mark- och klimatförhållanden, lägg lite grus i botten. Ställ plint på plats, rikta in den med vattenpass eller lod. Fyll igen med jord och packa ordentligt.

Stolpens underkant bör snedkapas för att skydda ändträ mot inträngande fukt.

Skruvavstånd beror på stolptyp, för staket cirka 150 mm, för plank cirka 200 mm, för uterum cirka 250 mm.

Kantavstånd bör vara mint 7 gånger skruvdiametern, för staket cirka 80 mm (Φ 12), för plank och uterum cirka 110 mm (Φ 16).

Bergförankring ska utföras med injekteringsbruk i borrhål. Förankringslängd för stålrör bör vara minst 200 mm för staket, minst 300 mm för plank och uterum.

Stolpe kan monteras i betongplint på två alternativa sätt:

Alternativ 1:
Stolpfot riktas och gjuts fast i betongplintens hål – det är viktigt att hålet fylls helt med injekteringsbruk för att undvika vatteninträngning och frostsprängning. Efter att bruket har härdat, sänks stolpe ner över stålrör och skruvas fast. Skruvar dras åt ordentligt men inte så mycket att träet krossas (åtdragningsmomentet bör motsvara ett kontakttryck mellan bricka och stolpe på cirka 3 MPa).

Alternativ 2:
Stolpfot skruvas först fast i stolpe. Skruvar dras åt ordentligt men inte så mycket att träet krossas (åtdragningsmomentet bör motsvara ett kontakttryck mellan bricka och stolpe på cirka 3 MPa). Häll injekteringsbruk i plinthålet, stoppa sedan ned stolpfot, loda och rotera stolpe på ett sådant sätt att den är parallell med tänkt staketlinje – det är viktigt att hål fylls helt med murbruk för att undvika vatteninträngning och frostsprängning. Låt bruket härda.

Montering av stolpe på berg: borra hål i berggrunden ned till cirka 300 mm. Svetsa fast en rundstång eller eller ett armeringsjärn på stolpfot, montera sedan stolpe på stolpfoten, dra åt skruvar ordentligt men inte så mycket att träet krossas. Placera hela paketet i borrhål, rikta in stolpe, fixera och gjut fast med injekteringsbruk.

Montering av stolpe på jordtäckt bergrund: om jordtäcket inte är tillräckligt för att grundlägga stolpe med betongplint, måste stolpe förankras i berget. Förankring kan i princip göras på samma sätt som för berg enligt följande: Berg friläggs och överyta rensas på en yta cirka 300x300 mm. Ett eller två hål borras och rengörs från vatten, borrkax och föroreningar. Förankringstång/-stänger gjuts fast med injekteringsbruk. Sedan bruket hårdnat kan stång/stänger riktas och svetsas till stolpfot. Därefter görs en kringgjutning på cirka 200x200 mm upp till markyta. Sist skruvas stolpe till stolpfoten.

Ytbehandling

Stolpe av trä ytbehandlas enligt beskrivning för stolpar. Nedåtvänt ändträ ska även ytbehandlas.

Konstruktivt träskydd

Nedåtvänt ändträ ska förseglas med aktuell ytbehandling och eventuellt snedkapas något för att undvika kvarstående (hängande) vatten, se figur. Alla kanter ska avrundas, radie minst 3 mm, för att minska fuktgradient vid kanter och ge ytbehandling bättre fäste.

Dimensionering

Staket dimensioneras lämpligen för en horisontell linjelast mot räcke enligt Eurokod och Boverkets konstruktionsregler EKS. Last 0,40 kN/m placerad vid ovankant av räcke eller högst 1,0 m från mark. Plank dimensioneras för vindlast mot skärm enligt eurokoder. För till exempel ett långt plank beläget i Stockholmsområdet med höjd 1,8 m och centrumavstånd stolpar 2,0 m blir dimensionerande vindlast cirka 3 kN per stolpe.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok