Svenskt Trä Logo

Åsar eller balkar – tak med bärande träullselement

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-08

3D-ritning

Förklaring

  1. Bärverk med takbalkar av limträ.
  2. Bärande träullselement, tjocklek 150. Längder:1 990 eller 2 390. Bredd 495.
  3. Skivor av cellplast, tjocklek 150 - 240.
  4. Minst 50 tjocka mineralullsskivor (stenull) med hög densitet monteras ovanpå cellplast.
  5. Tätskikstmatta eller takduk.
  6. Ångspärr/ångbroms av åldersbeständig plastfilm.

Tekniska data

Egentyngd hos taktäckning av bärande träullselement är cirka 0,80 kN/m2 takarea.
Hållfasthet: Takelement är dimensionerade och märkta för användning i olika snözoner. De är provade och godkända med avseende på skydd mot genomtrampning.

Ett yttertak av bärande träullselement och utvändig obrännbar värmeisolering och tätskikt uppfyller brandskyddskraven för taktäckning enligt BBR (Boverkets Byggregler) förutsatt att tätskiktet uppfyller kravet för taktäckning i brandteknisk klass BROOF (t2).

Värmeisolering: Värmegenomgångskoefficient Up är 0,40 W/m°C för ett tak med bärande träullselement. Med extra utvändig värmeisolering kan lägre Up-värden erhållas, till exempel 0,20 W/m2 °C vid 120 mm total isolertjocklek. Tillverkarna av isoleringsmaterial kan ge information om lämplig kombination, typ och utförande.
Ljudabsorption: Takelement har ljudabsorberande egenskaper och medverkar till att skapa en god ljudmiljö.

Råd och anvisningar

Bärande träullselement används ofta som ytbärverk tillsammans med bärande takkonstruktion av limträ.

Träullslementen skruvas i träbärverket. Fästdon, kvalitet, typ och antal – bestäms genom dimensionering.

Spik, skruv och byggbeslag ska vara av varmförzinkat stål eller ha minst motsvarande korrosionsskydd. Tillverkare av profilerad plåt har detaljerade monteringsanvisningar. Tak kan genom skivverkan medverka till stomstabilisering, som ska beräknas av ansvarig konstruktör.   Den här typen av tak avvattnas vanligen med invändiga stuprör. Utvändig takavvattning förekommer även.

Vid brandkrav och användning av cellplast, ska minst 50 mm tjocka mineralullsskivor med hög densitet monteras ovanpå cellplastskivorna. Tillverkarna av profilerad plåt har utförliga anvisningar.

Typdetaljer

För material och detaljer som ingår i en taktäckning av bärande profilerad plåt hänvisas till respektive tillverkares dokumenterde produktinformation och monteringsanviningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok