Svenskt Trä Logo

Åsar eller balkar – tak med profilerad plåt

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-08

3D-ritning

Förklaring

  1. Bärverk med takbalkar av limträ.
  2. Fribärande profilerad plåt, profilhöjd 40–200.
  3. Utvändig värmeisolering av cellplast och mineralull. Total isolertjocklek 150–240.
  4. Tätskikt av tätskiktsmatta eller takduk.
  5. Ångspärr/ångbroms av åldersbeständig plastfilm.

Tekniska data

Egentyngd hos en taktäckning av bärande profilerad plåt är cirka 0,30–0,65 kN/m2 takarea.
Hållfasthet: Till bärande takplåt finns dimensioneringsdiagram från respektive tillverkare av profilerad plåt.
Värmeisolering: Nedre skikt skivor av cellplast eller mineralull. Översta isolerskikt av ≥ 50 mm skivor av mineralull (stenull). Värmegenomgångskoefficienten Up är 0,14 W/m°C vid 240 mm total isolertjocklek.
Brandmotstånd: Ett yttertak med bärande profilerad plåt och utvändig obrännbar värmeisolering och tätskikt uppfyller brandskyddskraven för taktäckning enligt BBR (Boverkets Byggregler), förutsatt att tätskiktsmatta eller takduk uppfyller kravet för taktäckning i brandteknisk klass BROOF (t2).

Råd och anvisningar

Bärande element av profilerad plåt används ofta som ytbärverk tillsammans med bärande takkonstruktion av konstruktionsvirke eller limträ.

Plåten skruvas i träbärverket enligt plåttillverkarens anvisningar. Fästdon – kvalitet, typ och antal – bestäms genom dimensionering.

Spik, skruv och byggbeslag ska vara av varmförzinkat stål eller ha minst motsvarande korrosionsskydd. Tillverkare av profilerad plåt har detaljerade monteringsanvisningar. Tak kan genom skivverkan medverka till stomstabilisering, som ska beräknas av ansvarig konstruktör. Den här typen av plana tak med tätskiktsmatta avvattnas vanligen med invändiga stuprör. Tak med tätskiktsmatta ska luta minst 1:100 mot takbrunnar för att undvika kvarstående vatten på takytan. Bakfall eller svackor får ej förekomma.

Vid brandkrav och användning av cellplast ska minst 50 mm tjocka mineralullsskivor (stenullsskivor) med hög densitet monteras närmast tätskiktsmattan.

Typdetaljer

För material och detaljer som ingår i en taktäckning av bärande profilerad plåt hänvisas till respektive tillverkares dokumenterade produktinformation och monteringsanvisningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok