Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – faltak

Anslutning av takfönster

Publicerad 2011-08-25

Uppdaterad 2021-12-02

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Kortling.
  2. Ångspärr/ångbroms.
  3. Drevning.
  4. Smyginklädnad med bakomliggande isolering.
  5. Spikreglar med mellanliggande värmeisolering (isolerat installationsskikt).
Ladda ned CAD-ritning

 

Anslutning av takfönster

Figur ovan: Taket sett underifrån.

Material

Kortlingar: konstruktionsvirke. Virkesdimension och infästning bestäms genom dimensionering.
Sarg: virke av sort G4–2 eller bättre, dimensionshyvlat, tjocklek ≥ 45 mm. Erforderlig virkesbredd (sarghöjd) är beroende av taktäckningsmaterial och fönstrets nivå över taktäckning. Takfönstertillverkarens anvisningar ska följas.
Spikreglar till isolationsskikt: konstruktionsvirke 45x70 (VB1801) c ≤ 600 mm alternativt virke 45x45 sort G4-2 eller bättre (VB1822) beroende på val av tjocklek på installationsskikt.

Utförande

Kortlingar monteras före inbrädning. Hål sågas upp efter det att inbrädning är avslutad och säker vattenledning har ordnats. Sargvirke monteras runt hål. Luftningshål tas upp i angränsande takstolar och i kortlingar, se princip för luftning enligt figur eller enligt takfönstertillverkarens monteringsanvisningar. Reglar kring hål tillpassas och fasas. De monteras på ett sådant sätt att de tillsammans med spikreglar kan utgöra underlag för invändig beklädnad och smygbeklädnad.
Takfönster ska monteras enligt tillverkarens/leverantörens dokumenterade anvisningar.

Brandklassificering

Faltak av barrträ med tjocklek ≥ 20 mm uppfyller brandklass BROOF (t2). Faltak kan monteras på brännbart eller obrännbart underlag. Vid krav på brandklassning ska luftspalt under brädor (falor) förses med brandstopp för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp kan bestå av perforerad plåt under bärläkt vid takfot och ovanför större öppningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok