Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – spåntak

Anslutning mot takfönster

Publicerad 2011-08-25

Uppdaterad 2021-12-02

Anslutning av takfönster. Underlag av träpanel – spåntak.
2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Kortling.
  2. Ångspärr/ångbroms.
  3. Drevning.
  4. Smyginklädnad med bakomliggande isolering.
  5. Horisontella spikreglar med mellanliggande isolering (isolerat installationsskikt).
Ladda ned CAD-ritning

 

Anslutning av takfönster

Taket sett underifrån.

Material

Kortlingar: konstruktionsvirke. Virkesdimension och infästning bestäms genom dimensionering.
Sarg: virke av sort G4–2 eller bättre, hyvlat, tjocklek ≥ 45 mm. Erforderlig virkesbredd (sarghöjd) är beroende av fabrikat och taktäckningsmaterial samt fönstrets nivå över taktäckning, se anvisningar från takfönstertillverkaren..
Spikreglar: virke 45x45 sort G4-2 eller bättre (VB1822) alternativt konstruktionsvirke 45x70 (VB1801) beroende på val av tjocklek på installationsskikt.

Utförande

Kortlingar monteras före inbrädning. Hål sågas upp efter det att inbrädning är avslutad och säker vattenledning har ordnats. Sargvirke monteras runt om hålet. Luftningshål tas upp i angränsande takstolar och i kortlingar, se princip för luftning enligt ovanstående figur eller takfönstertillverkarens anvisningar. Spikreglar för invändig beklädnad kring hål tillpassas och fasas. De monteras på ett sådant sätt att de kan utgöra stöd för invändig beklädnad och smygbeklädnad.
Takfönster ska monteras enligt tillverkarens/leverantörens dokumenterade anvisningar.

Brandklassificering

Takspån av furu eller gran med tjocklek ≥ 25 mm uppfyller brandklass BROOF (t2). Tjocklek på spån kan minska mot övre delen till cirka 5 mm. Spån kan vara doppade i trätjära. Takspån kan monteras på brännbart eller obrännbart underlag. Vid krav på brandklassning ska luftspalt under spån förses med brandstopp för att förhindra dold brandspridning. Brandstopp kan bestå av perforerad plåt under bärläkt vid takfot och ovanför större öppningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok