Svenskt Trä Logo

Yttervägg - generella detaljlösningar

Yttervägg med stående panel

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-08

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

 1. Lockbräda/lockläkt.
 2. Bottenbräda.
 3. Luftspalt/kapillärbrytande spalt.
 4. Spikläkt.
 5. Vindskydd av oorganiskt material.
 6. Yttre isolerskikt fäst med distanshylsor.
 7. Vertikal bärande väggregel.
 8. Värmeisolering.
 9. Ångspärr/ångbroms.
 10. Horisontell väggregel, så kallat installationsskikt.
 11. Invändig väggbeklädnad.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Bottenbrädor minst 22 tjocka och högst 170 breda (till exempel VB2303 - 2305).
Lockbrädor minst 22 tjocka och 170 breda alternativt lockläkt 22x45 (till exempel VB2300 eller 2319) eller profilerad lockläkt 22x45 (till exempel VB2041).
Spikläkt för utvändiga panelbrädor som spikas med trådspik: 34x70 (VB0811), sort G4-2 eller bättre.
Spikläkt för utvändiga panelbrädor som spikas med panelspik (kamgängad spik) eller som skruvas: 28x70 (VB0807), sort G4-3 eller bättre. 
Vertikala, bärande reglar: 45x195 C14 (VB1806), c ≤ 600 mm.  Horisontella väggreglar: dimensionshyvlat virke 45x45 (VB1822), c ≤ 600 mm.
Vindskydd: diffusionsöppet material, skivmaterial utvändigt godkänd och fukttålig skiva alternativt vindskyddsduk.
Värmeisolering: Isolerskivor, total isolertjocklek 270 mm.
Ångspärr/ångbroms: åldersbeständig plastfilm.
Invändig beklädnad: beklädnadsskivor eller träpanel.

Alternativ 1:

Stående panel av trä med lockläkt: bottenbräda ≥ 22 mm tjock, bredd ≤ 170 mm (till exempel VB2305). Lockläktens dimension bestäms bland annat med hänsyn till utseendet, men ska vara minst 22x45 (till exempel VB2319).
Fästdon: panelspik eller panelskruv av varmförzinkat stål, längd 55 mm till bottenbrädor ≤ 22 mm, panelspik eller panelskruv av varmförzinkat stål, längd 75 mm till lockläkt ≤ 22 mm. Alternativt kan panelspik eller panelskruv av rostfritt stål användas med motsvarande längder.

Observera att i slagregnsutsatta lägen ska vertikal luftningsläkt monteras bakom spikläkten. Minsta dimension för luftningsläkt 25x48.

Alternativ 2:

Stående panel av trä med lockbrädor: bottenbräda ≥ 22 mm tjock, bredd ≤ 170 (VB2303 -2305); lockbräda ≥ 22 mm, bredd ≤ 170 (VB2303-2305).
Fästdon: panelspik eller panelskruv av varmförzinkat stål, längd 55 mm för bottenbrädor 22 mm ; panelspik eller panelskruv av varmförzinkat stål, längd 75 mm för 22 mm lockbrädor. Alternativt kan panelspik eller panelskruv av rostfritt stål användas med motsvarande längder.

Alternativ 3:

Spontad eller falsad panel, stående eller diagonalställd: ≥ 22 mm tjock, bredd ≤ 145 mm (täckande bredd) (till exempel VB2316 eller VB2016).
Fästdon: panelspik eller panelskruv av varmförzinkat stål, längd 55 mm till 22 panelbrädor. Falsade panelbrädor ska ha överlappning ≥ 18 mm. Alternativt kan panelspik och panelskruv av rostfritt stål användas med motsvarande längd.

Observera att i slagregnsutsatta lägen ska vertikal luftningsläkt monteras bakom spikläkten. Minsta dimension för luftningsläkt 25x48.

Utförande

Bottenbrädor spikas vanligen med en spik centriskt. Spikavståndet bör vara ≤ 1 200 mm, helst ≤ 600 mm. Lockbrädor i lockpanel ska sättas upp med minst 20 mm överlapp på vardera av de två underliggande brädorna. Avstånd till kant ska vara minst 25 mm. Lockbrädor ska dubbelspikas/-skruvas alernativt sicksackspikas/skruvas utan att fästdonen går igenom bottenbrädorna.
Avståndet mellan infästningar bör vara ≤ 600 mm. Lockläkt ska spikas/skruvas centriskt med centrumavstånd ≤ 600 mm. Vid sicksackspikning ska avståndet mellan infästningarna vara ≤ 300 mm.
Spontad eller falsad panel med bredd ≤ 120 mm ska fästas dolt med 55 mm panelspik eller panelskruv av varmförzinkat stål. Bredare brädor än 120 mm ska dubbelspikas/-skruvas.
Alternativt till varmförzinkat stål kan panelspik eller panelskruv av rostfritt stål användas med motsvarande längd.
Diagonalställd panel ska fästas mot vertikal spikläkt.

Fästdon i yttervägg bör vara av varmförzinkat stål eller rostfritt stål för att ge lång livslängd och för att inte förorsaka rostgenomslag genom ytbehandlingen. Panelbrädor fästs med panelspik eller panelskruv alternativt trådspik. Fästdon för panelbrädor ska vara så långa att de tränger in i spikläkten men inte går igenom och punkterar bakomliggande vindskydd. Förankringslängden i spikregeln ska vara minst 25 mm för panelspik och panelskruv och 34 mm för trådspik.

Mellan spikläkt och fasadskiva kan vid behov vertikal luftningsläkt 25x48 (VB1108) monteras, alternativt distansremsor av till exempel 9 mm plywood monteras, för att säkra luftningen och hindra vatten på spikläktens ovansida att tränga in i och skada väggkonstruktionen. Detta är särskilt viktigt vid lockläkts- och spontad panel (svagt ventilerad luftspalt). I lockpanel anses luftningen normalt kunna tillgodoses genom själva konstruktionen med panel och spikläkt. I det fall särskild läkt eller distansstycken används bakom spikläkt bör spikläktens tjocklek vid platsbyggda ytterväggar vara minst 34x70 för att läkten ska kunna spänna fritt.

Ytterpanel som ska täckmålas eller laseras ska vara åtminstone grundbehandlad före uppsättning. Bottenbräda ska vara grundmålad och mellanstruken innan lockbräda eller lockläkt monteras. I annat fall finns stor risk för att omålade partier framträder när virket krymper (krympränder). Av samma anledning bör heltäckande panel, till exempel spontad eller diagonalställd panel, grundbehandlas före uppsättning. Det finns industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor, CMP, som är antingen grundbehandlade eller grundbehandlade och mellanstrukna.

Brädändar ska fästas med ett avstånd av ≥ 100–150 mm från änden. Det är lämpligt att förborra vid spikning, alternativt använda självborrande panelskruv vid brädändarna för att minska risken för sprickor. Stående panel bör i största utsträckning utföras så att skarvning undviks. Stumskarvar bör undvikas.

Skarvar av en panel kan lämpligen utföras med längsgående plåtbeslag som skyddar underliggande fria brädände. Ändspontade eller fingerskarvade utvändiga panelbrädor förekommer, men i begränsad omfattning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok