Svenskt Trä Logo

Stolpar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-17

Stolpar av trä är oftast det vanligaste och billigaste alternativet, särskilt om stolparna kan grävas ner i marken.

Trästolpar kan även monteras på fundament av betong eller stål. Förtillverkade skärmar ställer höga krav på stolparnas placeringJusterbara infästningar är fördelaktiga att använda.

Stolpar av stål utförs vanligen av profiler av typen H- eller I-profiler som gjuts eller skruvas fast i fundament av betong. Stolpar med rörprofil kan också användas. Fackverksstolpar av stål kan användas vid stora avstånd mellan stolparna. De monteras i förtillverkade fundament.

Stolpar av betong kan ges det önskade tvärsnittet för att passa till skärmens konstruktion. Tvärmåtten blir normalt större än för stolpar av stål eller trä. Betongstolpar kan därför inte döljas lika lätt.

Trästolpar

Stolpar av trä som grävs ned i mark måste utföras av beständiga träslag eller impregnerad furu i träskyddsklass NTR/A för att få godtagbar livslängd.

Stolpar av trä kan utföras av sågat virke, rundvirke eller limträ. Till stolpar väljs oftast konstruktionsvirke, eller rundvirke. Rundvirke kan hänföras till hållfasthetsklass C30. Till lågt belastade virkesdelar behövs dock inte konstruktionsvirke. Limträstolpar tillverkas i hållfasthetsklass GL30c eller GL30h.

Trästolpar kan monteras mellan ingjutna plattjärn, med distans mot plint. Förmågan att ta upp moment är störst med plattjärn orienterade parallellt med skärm (med skruvarna vinkelrätt mot skärm).

Trästolpe

1. Ingjutna plattstål som skruvas fast till stolpen.
2. Betongplint.
Bild 1. Exempel på fastsättning av trästolpe.

Stolpe

Bild 2. Ingjutna fästplåtar för trästolpe. Foto: Martin Gustafsson.

Stålstolpar

Fastgjutning av stålstolpar i fundament ställer höga krav på noggrannhet. Fastsättning med skruv ger däremot möjligheter att i efterhand justera anslutningen mellan fundament och stolpe i höjdled, sidled och lutning.

Stolpar kan tillverkas av olika stålprofiler. Om man väljer stålstolpar med H- eller I-profil, kan skärmarna monteras mellan flänsarna. Stålprofilerna kan då döljas av en täckbräda. När hål för fastsättning av skärmen är förborrade, måste man ta hänsyn till toleranser och möjligheter till justeringar.

Om stolpar med rörprofil ska användas ska de utformas med hänsyn till att kondens kan bildas på rörets insida. Eventuellt kondensvatten måste dräneras ut för att undvika risk för frostsprängning. Rörets insida måste också vara rostskyddad. Använder man stålstolpar av rör kan skärmen sättas fast med U-formade byglar.

Stolpe

Bild 3. Exempel på stålstolpar inklädda med täckbrädor av impregnerat trä.

Stolpe

Bild 4. Infästning av stålstolpe. Foto: Martin Gustafsson.

Betongstolpar

Stolpar kan grävas ned eller monteras i holkar. Skärm monteras i urtag på stolpens sida eller fästs i ingjutna skruvfästen.

Stolpe

Bild 5. Exempel på betongstolpe monterad i holk.

Stolpe

Bild 6. Infästning av betongstolpe. Foto: Martin Gustafsson.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok