Svenskt Trä Logo

Skydd mot nederbörd

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2020-03-27

Ett tak har många känsliga punkter för läckage, till exempel skarvar och genomföringar. Genomföringar bör om möjligt undvikas på takets lägre delar och ska aldrig placeras i vattengångar. Antalet genomföringar bör begränsas. Särskilda krav ställs på material till och utförande av dessa detaljer.

Yttertak med lutning mindre än 1:40 (cirka 1,4°) betraktas som terrasstak. Dessa tak ska förses med anordningar för att avleda vatten. Terrasstak ska dessutom ha ett vattentätt skikt med särskilt skydd mot mekanisk åverkan. Skiktet ska ges en lutning av minst 1:100 (cirka 0,6°).

Taktäckningen ska leda fram vattnet till rännor eller brunnar. Den kan vara vattentät (till exempel tätskiktsmatta eller sömsvetsad rostfri stålplåt) eller av typen överläggsplattor (till exempel takpannor). Läckage i tak kan vara svåra att lokalisera, särskilt på låglutande tak, där vatten kan spridas långt från läckagestället innan det upptäcks.

Underlag för taktäckning

Inbrädning med underlagsspont (tidigare benämnt råspont) och byggpapp som underlag för taktäckningen används av tradition. En inbrädning ger många tekniska fördelar. Den kan anpassas till många takformer och takmaterial och den bidrar till ökad stabilitet och säkerhet. Till taktäckningssystem med takpannor förekommer även andra underlag till exempel frihängande underlagsduk. Profilerade plåtar läggs ofta direkt på åsar eller balkar utan något vattenavledande underlag. Taktäckningssystem utan underlagstak har inget skikt som avleder tillfälligt läckage.

Avvattning

Lämplig metod för dimensionering av takavvattning finns i SS 824031 och SS-EN 12056-3. Avstånd mellan stuprör bör inte överstiga 20 m. Ett tak som ska avvattnas med invändiga brunnar ska ha minst en brunn per 225 m2 takarea, dock med högst 15 m inbördes avstånd. Vid risk för igensättning bör avståndet vara högst 12 m. På tak med invändig takavvattning ska det även finnas bräddavlopp. Brunnar och bräddavlopp ska vara provade enligt SS-EN 1253-2.

Flacka tak

Flacka tak måste utformas med extra hänsyn till risken för läckage. Takets deformation orsakad av till exempel snölast måste beaktas. Vatten på flacka tak kan bli stående på grund av bakfall och därmed åstadkomma vattentryck. Igensättning av brunnar orsakar höga vattentryck. Kvarstående vatten kan ge läckage i skarvar, vid sargar, trösklar och genomföringar. Snö kan smälta och liksom kvarstående vatten frysa till is. När istäcket spricker kan sprickorna fortplantas genom tätskiktet och punktera detta.

Problem med snö

Yrsnö som blåser in i vindsutrymmet under yttertaket eller i utrymmet under taktäckningen kan orsaka fuktproblem. Ett sätt att förhindra yrsnö att tränga in vid takfot är att använda en så kallad vindavledare - en träläkt. Ett annat sätt är att klä in takfoten med träpanel. Smältvatten från ett snötäcke kan frysa till isvallar och bakom dessa kan vatten i stora mängder bli stående. Isvallar kan uppstå vid takfot, kring lokala värmeutsläpp, köldbryggor eller i närheten av ventilationshuvar. Vid val av ventilationshuv bör man se till att frånluften styrs uppåt.

Temperaturen på taktäckningen avgör om eventuell snö smälter på taket och hur avrinningen av smältvattnet kan ske. Värmeförluster genom en värmeisolerad konstruktion kan, trots luftning, ge snösmältning även vid kyla. Detta måste beaktas särskilt när isolerade och oisolerade takkonstruktioner förekommer i samma takfall, till exempel i ett 1½-plans hus.

Anslutningar vid takfönster är känsliga för läckage. Takfönstertillverkarna har särskilda intäckningsplåtar och tätningsprodukter som vid rätt användning ska ge säkra lösningar. Men även med rätt monterade takfönster måste man acceptera att snön smälter ovanpå fönstren. Vissa tillverkare av takfönster rekommenderar installtion av värmekablar för att hålla rent från is runt takfönster.

En vindavledare av trä fungerar bra mot inträngning av yrsnö
Bild 1. En vindavledare av trä, 50–70 mm tjock, fungerar bra mot inträngning av yrsnö.

Huvar ska vara väl värmeisolerade och uppdragna över takytan
Bild 2. Huvar ska vara väl värmeisolerade och uppdragna över takytan för att olägenheter med snösmältning och isbildning ska undvikas.

Snösmältning motverkas av effektiv värmeisolering och luftning

Bild 3. Snön smälter ofta ojämnt på taket till ett 1½-planshus med inredd övervåning. Snösmältning motverkas av effektiv värmeisolering och luftning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok