Svenskt Trä Logo

Broräcken

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-10-17

Brokonstruktioner ska förses med räcke. Funktionella, statiska, säkerhets- och estetiska krav ställs på räcke och toppföljare. Dessutom är dessa delar hårt utsatta för väder och vind. Räcke kan utformas på många olika sätt.

I dag krävs högre räcken än vad som förr var brukligt för gång- och cykelbroar. Risken att tippa över räcket har ökat med ett större antal cyklister som färdas snabbare och vars tyngdpunkt ligger något högre än fotgängarnas. På vägbroar ska höjden till toppföljarens överkant vara minst 1,2 m över beläggningens överkant om gång- och cykeltrafik kan förekomma på bron. På gång- och cykelbroar ska höjden vara minst 1,4 m, och det gäller också för vägbroar som har en särskilt anordnad gång- och cykelbana längs kanten.

Till gång- och cykelbroar godtar Trafikverket räcke av trä. På dessa broar är olika typer av spjälräcken av trä vanligast. Över väg, eller som ett alternativ till spjälräcke, förses räcket med skyddsnät eller stänkskydd.
Horisontella delar i räcke bör utformas på ett sådant sätt att det försvårar för barn att klättra upp på eller över räcket. För att säkerställa ett gott träskydd bör alla förbindningar konstrueras på ett sådant sätt att avrinning underlättas. Distanser ska till exempel monteras mellan brobaneplatta och räckesstolpe med en luftspalt på minst 10 mm.

I vissa fall tjänar överliggare och räcke också som fäste för armatur för brobelysning. Vid motorfordonstrafik, måste räcke skyddas mot påkörning med en navföljare eller avvisare.

Spjälräcke kan också väljas vid stor höjd över omgivande terräng eller vattendrag eller där särskilda behov bedöms föreligga, till exempel i närheten av skola. Spjälräcke ska förses med vertikala spjälor. Det fria avståndet mellan spjälor och det fria avståndet mellan kantbalk och spjälräckets underkant ska vara högst 100 mm.
Spjälräckets överkant ska vara minst 1 000 mm över beläggningens överkant. För till exempel träbroar där räcke är placerat utanför kant får öppning mellan kant och spjälgrind vara högst 50 mm.

Räcken till vägbroar ska utföras i stål, betong eller aluminium. Det vanligaste är stålräcke. Broräcke ska klara de påkörningskrafter som normen förutsätter. För broräcke på vägar med hastigheter över 50 km/tim krävs fysiska krockprov av hela räcket. Broräcke ska normalt uppfylla kraven för lägst kapacitetsklass H2 och lägst skaderiskklass B enligt SS-EN 1317-1 och 1317-2. I vissa fall kan undantag göras och träräcke godtas till vägbro med maximala hastigheten 50 km/tim. Det vanligaste är annars massiva stålprofiler 55x55 mm med centrumavståndet 1 800 mm. Infästning av stålräcke ska kontrolleras att den är tillräckligt momentstyv. Den fria öppningen mellan kantbalkens överkant och navföljarens underkant respektive mellan navföljarens överkant och toppföljarens underkant får inte överstiga 450 mm. Om broräcke inte uppfyller detta krav ska räcke förses med mellanföljare, skyddsnät, spjälräcke eller stänkskydd. Krav på den fria öppningens storlek gäller inte för räcke på broar där gång- och cykeltrafik inte är tillåten.

Träbroar. Exempel på infästning av stålräcke till en vägbro.

  1. Stålräcke.
  2. Droppbläck.
  3. Träpanel.
  4. Fästplåt.
  5. Gängstång.
  6. Fästplatta och mutter.

Bild 1. Exempel på infästning av stålräcke till en vägbro.

Hål  genom droppbleck för stolpe. Foto:  Torbjörn Osterling.

Bild 2. Hål genom droppbleck för stolpe. Här rinner vatten rakt ner.
Foto: Torbjörn Osterling.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok