Ytbehandling

Publicerad 2003-09-01

Ofta vill man skydda träet så att det inte bryts ned i ytan och spricker, så att fuktkvoten inte ändras för mycket eller också eftersträvar man en kulör som inte är den åldrande träytans. Då förser man träkonstruktionen med en klimatskyddande beklädnad eller ytbehandlar träkonstruktionen.

Det finns flera ytbehandlingsmetoder för trä i olika kulörer. I Bro 2004 finns krav på ytbehandling av olika träytor på broar.

Ytbehandling på utomhusexponerat trä har många olika uppgifter:

 • skydda mot upptagning av vatten
 • skydda mot alltför snabbt fuktutbyte med omgivningen
 • skydda mot nedbrytning av träytan genom UV-ljus
 • skydda mot erosion
 • ge träet önskad kulör.

Skyddet mot upptagning av vatten erhålls antingen med ett vattenavvisande medel som minskar vätning och kapillärsugning eller med ett filmbildande medel som hindrar vattnet från att nå veden. Skydd mot fuktutbyte med den omgivande luften erhålls med en mer eller mindre diffusionstät ytbehandling. När diffusionstätheten är stor går fuktutbytet långsamt och fuktkvotsvariationerna blir små när omgivningens relativa fuktighet varierar. I synnerhet grova tvärsnitt, till exempel limträ, skyddas mot sprickbildning genom att förses med ett skikt med erforderligt diffusionsmotstånd.

Skyddet mot ljusets skadliga inverkan på träet uppnås i allmänhet genom tillsats av pigment som inte släpper igenom ljus. Pigmentet ger även kulör åt ytbehandlingen. Pigment och kulör påverkar även träytans temperatur och därmed träets fuktkvot. Är konstruktionsutformningen bristfällig hjälper det inte med en väl utförd ytbehandling. En olämplig eller felaktig ytbehandling kan också medverka till att en bra konstruktion tar skada.

Ytbehandlingen kan behöva förnyas med några års mellanrum vid för väder och vind utsatt läge. För endast indirekt utsatta byggnadsdelar räcker längre ommålningsintervall – helt täckt trä (nederbördsskyddat) behöver i regel ingen behandling alls. För att undvika missfärgningar kan man dock ytbehandla även klimatskyddade ytor med till exempel träskyddsolja.

Korrosionsskydd

För att säkerställa en lång livslängd för brobyggnader krävs att ståldetaljer skyddas mot korrosion. Vid planering och utformning av brons bärverk gäller det att eftersträva ett så bra konstruktionstekniskt korrosionsskydd som möjligt, motsvarande det byggnadstekniska träskyddet. Framförallt vägsalt, vatten, regn och kondens främjar korrosion.

Med en tät avtäckning av bärverket kan ett gott korrosionsskydd uppnås. Korrosion kan då endast uppstå på grund av hög luftfuktighet och kondensbildning. Det bör beaktas att en bro som leder över en väg påverkas av salt som virvlar upp från underliggande väg och att detta påverkar bron i korrosionshänseende. För speciellt utsatta eller vitala delar kan rostfritt stål med passande sammansättning eller extra korrosionsskyddande ytbehandling övervägas. Rostfritt stål används där stålet inte kan provas, förnyas eller bytas ut.

Mekaniska fästdon ska i princip uppfylla samma krav som ståldetaljer. Inget vatten ska kunna tränga in i fogarna mellan de trästycken som ska förbindas och skruvar ska kunna bytas ut om nödvändigt. I lägen där utbyte är svårt bör rostfritt stål användas. Dessutom rekommenderas rostfritt stål för skruvar (för kraftöverföring) vid ensidiga tandbrickor, dymlingar, bultar, skruvar och spikar vid förband med plåtar av rostfritt stål för undvikande av spänningskorrosion.

För de flesta ståldetaljer räcker varmförzinkning som korrosionsskydd. I Bro 2004 finns krav på spik, skruv och andra ståldetaljer som används i förband, som ska ha följande korrosionsskydd:

 • Spik och bricka, varmförzinkning minst enligt SS EN ISO 1461 (1), tabell 2.
 • Skruv, mutter och spännstag, varmförzinkning enligt SS EN ISO 10 684 (1).
 • Ståldetaljer, varmförzinkning minst enligt SS EN ISO 1461 (1), tabell NA.1, Fe/Zn 115.
 • Spännstag får alternativt ytbehandlas med sprutförzinkning. De ska då rengöras med högtryckstvättning, blästras och sedan metallsprutas enligt SS EN 22 063 (1) med Zn 85 Al 15 till en tjocklek av minst 40 μm.
 • Rostskydd på avkapade ändar ska lagas enligt SS-EN ISO 1461.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan