Svenskt Trä Logo

Läggning av trall

Publicerad 2020-04-17

Trall har blivit en stor produkt de senaste åren och det finns en mängd olika trallprodukter. Nedan följer goda råd för att säkerställa tillfredsställande funktion och livslängd. 

Val av trall

Trallbrädor finns i många olika typer och material. Traditionell trall av impregnerat trä finns i flera träskydds- och sorteringsklasser. Den har hyvlad eller rillad yta och det finns ett flertal olika typer med mått och profil enligt VilmaBas-sortimentet. En rillad yta har ett antal längsgående spår på ytan.

Vilken tjocklek man ska välja på trallen beror på utformningen av den underliggande konstruktionen. Välj tjocklek på trall enligt Tabell 1 och Tabell 2. Se till att planera läggning av trallen och välj längder som minimerar antalet skarvar.

 

Tjocklek trall (mm) Centrumavstånd golvbjälke (mm) Längd trallskruv (mm) Halslängd trallskruv (mm)
22 < 400 45 22
26 (värmebehandlad trall) < 450 55 28
28 600 55 28
34 800 75 34

Tabell 1. Minsta tjocklek på trall vid olika centrumavstånd på golvbjälkar samt erfordlig längd på trallskruv.

Tjocklek trall (mm) Centrumavstånd golvbjälke (mm) Längd kamspik (mm)
22 < 400 45
26 (värmebehandlad trall) < 450 55
28 600 55
34 800 75

Tabell 2. Minsta tjocklek på trall vid olika centrumavstånd på golvbjälkar samt erforderlig längd på kamspik.

Val av infästning

Trallbrädor bör monteras med trallskruv av rostfritt stål kvalitet A2 eller kvalitet A4 eller av härdat stål med korrosionsskydd motsvarande korrosivitetsklass C4. Vid pooler, bryggor, kustnära objekt och till tropiska träslag rekommenderas trallskruv av rostfritt stål kvalitet A4 som motsvarar korrosivitetsklass C5. Trallskruv av rostfritt stål är mjukare, är mer följsam och har lång livslängd. Är du osäker, välj trallskruv av rostfritt stål kvalitet A2 eller kvalitet A4.

Välj trallskruv med ytterdiameter minst 4,2 mm och längd på trallskruv enligt Tabell 1. Se till att längden av trallskruvens ogängade del motsvarar den valda trallbrädans tjocklek.

Trallskruvens halslängd ska motsvara trallbrädans tjocklek.

Bild 1. Trallskruvens halslängd ska motsvara trallbrädans tjocklek.

Man bör använda trallskruv i första hand, men till mindre trallbeläggningar kan kamspik användas som alternativ till trallskruv. Spik ska vara kamgängad – så kallad kamspik – och den ska vara av rostfritt stål kvalitet A2 eller kvalitet A4 alternativt av härdat stål med korrosionsskydd motsvarande korrosivitetsklass C4. Kamspik ska ha tvärmått minst 2,8 mm och längd enligt Tabell 2.

Kant-till-kantavstånd

Om trallen monteras för tätt finns risk för att fuktbetingade rörelser hos trallen medför stora spänningar med följden att infästningarna skjuvas av. För litet avstånd mellan trallbrädor kan också medföra stående vatten i brist på dränering under den fuktiga delen av året. Det är därför viktigt att ha rätt avstånd mellan trallbrädorna. Trallbrädor får aldrig monteras utan springa! Använd gärna en mall för rätt avstånd kant-till kant. Kontrollera rakheten i båda ändar och längs hela trallbrädan. Om det är alltför stora avvikelser från en rak linje bör du lägga trallbrädan åt sidan. Välj trall som är rak och som om möjligt har samma bredd längs hela trallbrädans längd. I Tabell 3 presenteras minsta kant-till-kantavstånd för olika typer av trall. 

Typ av trall Bredd (mm) Avstånd kant-till-kant (mm)
Impregnerad trall av furu Träskyddsklass NTR A eller NTR AB
Färg: grön eller brun
45 48
70 74
95 100
120 126
145 152
Obehandlad trall av kärnvirke
Träslag: furu eller lärk
120 126
145 152
Impregnerad och linolje-, tryck- och värmeinfärgad trall, till exempel enligt Royal-metoden 95 100
120 126
145 152
Värmebehandlad trall 92 95
105 109
118 122
142 147
Kiselimpregnerad trall 95 100
120 127
145 154
170 181
Furfurylerad trall 95 101
120 125
145 151
Acetylerad trall 140 143
190 193
195 198
Western red cedar-trall 141 147
193 202

Tabell 3. Minsta avstånd kant-till-kant för montering av trall vid olika typ och bredd.

Utförande

Trallbrädor ska vara fria från lös smuts och mikrobiell påväxt eller annan missfärgning. Om möjligt ska trallbrädans kärnsida vändas uppåt, då trallbrädan, efter en tid, kan anta en något konvex form, vilket underlättar vattenavrinning. Eftersom den impregnerade splintveden då är nedåtvänd, erhålls ett effektivt skydd mot fukt underifrån. Alternativt vänds den bästa sidan uppåt.

Trallbrädor skruvas eller spikas enligt anvisningar i Bild 2 – 5.  

Trallbrädor med bredd över 70 mm ska ha dubbel infästning och kantavståndet för infästningar ska vara 30 mm, enligt Bild 2. Trallbrädor med bredd 45 och 70 mm ska ha centrisk infästning. Mot grundkonstruktion eller vägg bör man ha en 6 mm bred rörelsefog.

Erforderligt kantavstånd för trallskruv eller kamspik

Bild 2. Erforderligt kantavstånd för trallskruv eller kamspik.

Trallskruv eller kamspik drivs in vinkelrätt mot trallens översida, på ett sådant sätt att skruvhuvuden respektive spikskallar kommer i exakt nivå med träytan, inte djupare. Se Bild 3. Eventuella utstickande skruvhuvuden respektive spikskallar drivs i efterhand in manuellt tills de är i exakt nivå med träytan. Ibland kan någon enstaka trallskruv eller kamspik behöva efterdras respektive slås i när det gått en tid och trallen har kommit i jämviktsfuktläge.

Skarvar bör undvikas genom att använda hela längder. På större ytor är det oundvikligt med skarvar. Dessa ska utföras stumt över stöd enligt Bild 5. Vid skarv görs påsalning med 45x95 spikreglar på båda sidor om golvbjälken för att få optimal infästning vid en skarv. Vid en skarv bör trallens ändträytor ytbehandlas med en penetrerande grundolja, för att motverka fuktrörelser och sprickbildning.

Översidan på underliggande konstruktion bör fuktskyddas genom att lägga ut längsgående remsor av grundisoleringspapp, så att pappen går förbi golvbjälkars eller markreglars överkanter några centimeter. Grundisoleringspappen viks ner längs överkanterna så att vatten lättare kan rinna av, se Bild 5. Hål bör förborras för trallskruv respektive kamspik i brädändar, för att undvika sprickbildning och fula skarvar. Välj träborrdiameter 3 – 3,5 mm till trallskruv och träborrdiameter 2,5 mm till kamspik.

Skarvar i intilliggande trallbräda bör av utseendeskäl förskjutas minst 1 200 mm och de bör fördelas jämnt över hela trädäcket. Skarvslutbräda bör ha en längd av minst 2,0 m.

Om man vill dölja ändträytor på trädäckets kortsidor med en tvärgående trallbräda (fris), måste extra stöd finnas i underliggande konstruktion, till exempel påsalning av 45x95 spikregel innanför yttre golvbjälke.

Anslutningar, skarvar och friser passas noga för att få stumma och snygga fogar.

Fogsprång mellan trallbrädor i en färdig trallbeläggning bör inte överstiga 3 mm, se Bild 4.

Skruvhuvuden och spikskallar ska vara i nivå med trallens översida

Bild 3. Skruvhuvuden och spikskallar ska vara i nivå med trallens översida, inte djupare.

Fogsprång färdig trallbeläggning

Bild 4. Färdig trallbeläggning bör i samband med läggningen ha fogsprång högst 3 mm och avstånd kant-till-kant enligt tabell 3.

Stumskarv på trädäck

Bild 5. Skarvar på mindre altaner eller trädäck bör undvikas. På större altaner och trädäck är enstaka skarvar ibland oundvikliga. Dessa ska utföras som stumskarv.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok