Svenskt Trä Logo

CE-märkning

Publicerad 2017-01-17

CE-märkning är en produktmärkning inom EU.

En produkt som är CE-märkt får säljas inom EES*-området utan någon ytterligare dokumentation. Är en produkt CE-märkt visar detta att tillverkaren har följt de grundläggande krav som återfinns i de EG**-direktiv som reglerar detta. Förutsättningen för obligatorisk CE-märkning är att det finns en harmoniserad standard.

Svenskt limträ tillverkas enligt kraven i den harmoniserade standarden SS-EN 14080. För att visa att limträprodukterna uppfyller kraven i SS-EN 14080 ska de vara CE-märkta och åtföljas av en prestandadeklaration. I standarden framgår vilka dokument som krävs för verifiering.

Element, oavsett antal lameller, tillverkas i Sverige i hållfasthetsklass GL30c eller GL30h medan klyvsågade limträbalkar får hållfasthetsklass GL28cs eller GL28hs. Bokstaven c står för combined, kombinerat limträ, h för homogeneous, homogent limträ och s för split, klyvsågat limträ.

CE-märket används inom olika produktområden.
CE-märket används inom olika produktområden.


Exempel på CE-märkning av limträprodukter enligt SS-EN 14080.
Exempel på CE-märkning av limträprodukter enligt SS-EN 14080.

* EES = Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
** EG = Europeiska gemenskapen.
EG ersattes år 2009 av EU = Europeiska Unionen.
Från år 2009 benämns direktiv EU-direktiv.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok