Svenskt Trä Logo

Brandegenskaper

Publicerad 2017-01-17

Limträkonstruktioner har på grund av stora homogena tvärsnitt förhållandevis goda skyddsegenskaper i samband med en brand. Brandstabiliteten ökar med ökad dimension.

Limträ är ett brännbart material men på grund av de ofta stora och homogena tvärsnitten förhållandevis brandstabilt under ett brandförlopps inledningsskede. Antändningen är trög och det brinner långsamt.

Värmeutvecklingen under brand är ofta avgörande för om branden ska utvecklas eller avta. Det kolskikt som bildas på limträytan vid en brand skyddar de inre delarna och bidrar till att limträ bibehåller sin bärförmåga under det fortsatta brandförloppet.

Inträngningshastigheten i limträ är vanligen cirka 0,5 – 1,0 mm per minut (cirka 40 mm per timme). Ytterligare brandskydd kan uppnås med ytbehandling eller inklädnad, se vidare under avsnitt Projektering med hänsyn till brand och Projektering av limträkonstruktioner.

exempel på limträstomme till en bilverkstad.
Exempel på limträstomme till en bilverkstad.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok