Svenskt Trä Logo

Fuktrörelser

Publicerad 2017-01-17

Limträelement tillverkas med en referensfuktkvot 12 %.

Varje enskild limträprodukt ska vid leverans ha en fuktkvot som högst motsvarar referensfuktkvoten 16 %, vilket kan sägas motsvara målfuktkvoten 16 %. Efterhand kommer fuktkvoten i limträet att anpassa sig till jämvikt med den omgivande luftens relativa fuktighet och följa dennas variation över året. Normalt varierar träets fuktkvot med cirka 5 % under året:

  • För konstruktioner i uppvärmda, obefuktade lokaler mellan 7 %(vintertid) och 12 % (sommartid).
  • För ouppvärmda lokaler eller utomhus under tak mellan 13 % (sommartid) och 17 % (vintertid).

Limträ, liksom annat trä, sväller när fuktkvoten ökar och krymper när fuktkvoten minskar. Däremot är tendensen att vrida och kröka sig mindre för limträ än för vanligt massivt virke, dels på grund av att limträ tillverkas under kontrollerade former av lameller med en fuktkvot mellan 6 och 15 %, dels att limträ är uppbyggt av lamellimmat trä.

Krympning eller svällning
Figur 11 Krympning eller svällning

Krympning hos en kub med sidan 100 mm av barrträ vid torkning från 20 % till 10 % fuktkvot. Störst är fuktrörelserna tangentiellt fibrerna, minst i fiberriktningen.

Krympning eller svällning i stock av barrträd
Figur 12 Krympning eller svällning i stock av barrträd

Krympning eller svällning i ett virkesstycke är olika beroende på hur årsringarna är placerade i virkesstycket. Minst formförändringar får ett virkesstycke med årsringarna vinkelrätt mot plansidan, så kallade stående årsringar.

 Årsringarnas orientering i ett trästycke
Figur 13 Årsringarnas orientering i ett trästycke

Fuktkvotsgradient i limträ
Figur 14 Fuktkvotsgradient i limträ

Exempel: Fuktkvotens variation i limträ. Fuktkvoten i limträlameller får vid tillverkningen vara mindre eller lika med 15 %. En mindre fuktkvotsgradient kan förekomma i en färdig limträprodukt. Vid en mottagningskontroll av ett limträparti uppmättes fuktkvoten 12 % 15 mm in i limträet (ytterlameller). Ytfuktkvot uppmättes till 8 % som medelvärde. Limträet kan således ingå i ett beställt limträparti med målfuktkvot 16 %.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok