Svenskt Trä Logo

Termiska egenskaper

Publicerad 2017-01-17

I jämförelse med metall har trä mycket små temperaturrörelser. Det innebär att spänningar i limträ på grund av temperaturförändringar sällan orsakar några större olägenheter. Värmeledningsförmågan och värmekapaciteten motsvarar den för vanligt virke (barrträ).

Limträ har, i likhet med annat trä, förhållandevis goda värmeisolerande egenskaper. Värmekonduktiviteten, det så kallade λ-värdet (lambda-värdet), som uttrycks i W/m ⋅ °C, är jämförbart med till exempel lättbetong och det är väsentligt lägre än för betong och stål. Värmekonduktiviteten, λ-värdet, för gran är 0,11 W/m ⋅ °C vinkelrätt fibrerna och 0,24 W/m ⋅ °C parallellt fibrerna. Praktiskt brukar värdet 0,13 W/m ⋅ °C användas för limträ.

Limträ har jämförelsevis hög specifik värmekapacitet (värmetröghet). Den brukar anges till cirka 1 300 J/kg °C – att jämföras med till exempel betong som har cirka 880 J/kg °C. På grund av den ringa mängden limträ i en byggnad är dock möjligheten att använda limträ för att utjämna klimatvariationer begränsad.

Som en följd av limträets termiska egenskaper, känns en obehandlad limträyta behaglig vid beröring.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok