Svenskt Trä Logo

10.1.1 Olika typer av limträpelare

Publicerad 2018-08-23

En hallbyggnad har i regel flera olika typer av limträpelare.

 • Primärpelare av limträ bär upp de primärbalkar som finns i taket. Man skiljer mellan:
  • Pendelpelare av limträ.
  • Inspända pelare av limträ.
 • Gavelpelare av limträ – är placerade i gavlarna för att utgöra väggstomme.
  • Är oftast pendelpelare.
  • Är sällan inspända pelare.
 • Vindpelare av limträ – står mellan primärpelarna för att hålla ytterväggen på plats:
  • Är nästan alltid pendelpelare.

Pendelpelare av limträ har beslag som är ledade i båda ändar. Ledade limträpelare kräver stabilisering i båda riktningar tills dess att stomstabiliserande system eller byggdelar har monterats.

Inspända limträpelare har beslag som är fast inspända mot grundkonstruktionen samt ledade beslag i pelartopp. Beslaget vid pelarfot är utformat så att det blir inspänt i limträpelarens styva riktning men fungerar som led i pelarens veka riktning. Beslagen utgörs ofta av laskar av stålplåt som går upp på limträpelaren ungefär dubbelt så långt som pelaren är djup. Inspända limträpelare är styva i sin styva riktning och behöver inte stabiliseras i denna riktning efter det att de är monterade. I den veka riktningen däremot krävs stabilisering både under montaget och i bruksskedet.

Limträpelare står oftast vertikalt och måste då resas upp från liggande läge. Se till att foten hos limträpelaren ligger på ett fast underlag. Limträpelaren förses med en tvärslå – en nar – på den sidan där man ska lägga om snaran som sker med bandstroppar. Limträpelaren kommer att hänga lite ur lod men det brukar gå bra att styra den rätt till infästningen för att därefter resas till vertikalt läge. Alternativt kan man borra ett hål genom limträpelaren och använda en rundstång av stål som man kan stroppa om, vilket gör att man kan få limträpelaren att hänga mera i lod.

Inspända limträpelare fixeras i beslaget och justeras in till sitt rätta läge varefter man omedelbart monterar fästdonen. Det är viktigt att man har limträpelaren i exakt läge vid detta moment, ty det går inte att justera i efterhand. I limträpelarens veka riktning monteras ett montagestöd för erforderlig stagning och fixering i rätt läge.

Pendelpelare av limträ har inga beslag som kan ta hand om moment varför man måste stabilisera dessa i båda riktningar, lämpligen med montagestöd.

Montage av limträpelare med inslitsade stålplåtar i pelarfot.
Montage av limträpelare med inslitsade stålplåtar i pelarfot.

Monterade limträpelare med laskar av UPE-profil i pelartopp.
Monterade limträpelare med laskar av UPE-profil i pelartopp.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok