Svenskt Trä Logo

10.3.5 Arbetsgång vid montage av vindkryss i tak

Publicerad 2018-08-23

Limträtakbalkar ska vara förbearbetade med håltagning och beslagen ska vara monterade innan limträbalkarna lyfts upp på limträpelarna.

  • Börja med att montera tryckstagen av limträ i sina balkskor eller med alternativ infästning mellan primärbalkarna. Kontrollera att rätt avstånd erhålls mellan tryckstagen.
  • Förbered genom att skruva ihop vindkrysstag som är skarvade och ta fram aktuella tillbehör, brickor och muttrar.
  • Vindkrysstagen monteras lättast från lift och eventuellt med lyfthjälp från kran.

I tabell 10.1 redovisas vikter på stag av rund stålstång i några olika dimensioner.

Det är inget problem att stagen är tunga, däremot att de är så böjveka att de kraftigt hänger ner mellan lyftpunkterna, oavsett om det är en kran eller en person som lyfter.

Stick in stålstången i den ena limträtakbalken, så långt att det går att rikta in den andra änden i nästa limträtakbalk. Montera brickor och muttrar samt dra åt dessa till dess att vindkrysstaget börjar spännas. Fortsätt med nästa vindkrysstag så att vindkrysset blir komplett. Nu kan limträbalkarnas rakhet justeras genom att spänna diagonalstagen olika mycket. När alla vindkrysstagen är spända fungerar fackverket i taket som en bra utgångspunkt för fortsatt montage.

Som en avslutande åtgärd bör man kontrollera att vindkrysstagen i långsidesväggarna fortfarande är spända.

 

Tabell 10.1 Egenvikt för stag av rund stålstång i olika diameter.

Diameter
(mm)
Egenvikt
(kg/m)
Egenvikt 5 m
(kg)
Egenvikt 8 m
(kg)
20 2,5 12,5 20,0
25 3,9 19,5 31,2
30 5,6 28,0 44,8
40 10,0 50,0 80,0

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok