Svenskt Trä Logo

Arbetsplatsdispositionsplan, APD-plan, för montage av limträstomme

Publicerad 2018-08-23

Det är viktigt att ta hänsyn till limträelementens storlek och egenskaper i en aktuell så kallad arbetsplatsdispositionsplan, APD-plan, så att det finns platser att lägga upp materialet som ska lossas.

I en APD-plan bör hänsyn tas till att limträelementen kan läggas upp på sådant sätt att de inte riskerar att bli skadade av annan verksamhet på byggarbetsplatsen. Limträelementen ska givetvis inte utgöra någon fara för andra verksamheter på byggarbetsplatsen.

Lyft av limträelement med mobilkran.
Lyft av limträelement med mobilkran.

Hur stor upplagsplats man får tillgång till beror på vilken typ av byggarbetsplats det handlar om, men man måste dock anvisa platser där lossning och fortsatt hantering kan ske på ett säkert sätt. Detta är viktigt att ha med tidigt i planeringen, annars kan en sådan situation inträffa där man akut måste flytta andra material för att kunna ta emot limträelementen. Se figur 5.1.

Vid hallbyggnader är det ofta stora ytor som kan användas till materialhantering och då är det framkomlighet och storlek på kranen som är viktiga faktorer. Stora spännvidder innebär större och tyngre limträelement, vilket således kräver större kranar.

Är det en byggarbetsplats med små disponibla ytor för upplag av limträelement, måste man kanske dela upp transporten i flera mindre leveranser. Detta ökar transportkostnaden och miljöbelastningen men kan vara den bästa lösningen både totalekonomiskt och arbetsmiljömässigt. Att stapla för mycket material kan orsaka skador och det tar extra tid att flytta materialet.

För effektiv och säker montering av en limträstomme krävs att markförhållandena är sådana att man har god körbarhet för kranar, liftar och annan tung trafik. Ojämnheter och grushögar är både störande och farliga att ha inom det område som ska användas till lossning, lagring och hantering av limträelement.

Områden där marken inte uppfyller krav på bärighet ska vara markerade både i APD-planen och i verkligheten, för att undvika olyckor.

Det är lämpligt att förankra APD-planen med alla som berörs, i synnerhet med den personal som ska montera limträstommen. Det förekommer ofta att det är en särskild underentreprenör som ansvarar för montaget av limträstommen. Då är det mycket viktigt att underentreprenören ges möjlighet att påverka APD-planen.

APD-planen är ett dokument som kan förändras från dag till dag, då bygget framskrider och man bör försöka ha en APD-plan som klarar stora leveranser på ett bra sätt. En noga genomtänkt APD-plan hjälper till att samordna godsmottagningen så att alla leveranser inte sker samtidigt utan att de kan spridas ut över tid.

Exempel på en arbetsplatsdispositionsplan, APD-plan.
Figur 5.1 Exempel på en arbetsplatsdispositionsplan, APD-plan.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan