Svenskt Trä Logo

Montageplan för limträstomme

Publicerad 2018-08-23

Enligt Arbetsmiljöverkets regler ska en montageplan upprättas i god tid och vara godkänd såväl av ansvarig byggnadskonstruktör som av montageansvarig för limträmontaget.

Om det finns en arbetsplatsdispositionsplan, APD-plan, för byggprojektet, ska denna ligga till grund för montageplanen som styr limträmontaget.

Finns det ingen fastställd APD-plan måste montageplanen även innehålla information om upplagsplatser, godkända körvägar för både kranar, liftar och annan tung trafik samt nödvändiga avspärrningar, så att det inte kan komma in annan personal på det aktuella arbetsområdet.

Konstruktions- och/eller montageritning med markerad montageordning samt med markering för temporära stagningar ska finnas med i montageplanen.

I redovisningen ska framgå typ och mängd av stagningsmaterial samt hur infästningar ska utföras. Det ska även finnas notering om när stagningsmaterial kan tas bort och vilka omständigheter och krav som ska vara uppfyllda före borttagandet.

Montageritning med både linjemärkningar och färgmarkeringar är en bra metod, då den blir tydlig även ute på byggarbetsplatsen. En beskrivning ska redovisa hur montaget ska utföras med lyftteknik och maskiner. Beroende på hur erfarna montörerna är kan omfattningen av beskrivningen variera. Den ska dock alltid vara projektanpassad. Se exempel på montageplaner för limträstommar.

Skyddsanordningar under montaget ska redovisas när det gäller såväl ställningar, liftar som personligt skydd.

Vid limträmontage ska i första hand lift eller ställning användas. Personligt skydd av typ livlina ska användas i sista hand och bara om det är mycket komplicerat och riskfyllt att montera en fast skyddsanordning.

Innan arbetet kan påbörjas ska montageplanen gås igenom med berörda montörer och maskinförare. Montageplanen ska vara utformad så att personalen på byggarbetsplatsen lätt kan förstå den.

Montage av förrådsstomme med bilburen kran, Haninge.
Montage av förrådsstomme med bilburen kran, Haninge. Pelare och takbalkar av limträ samt bjälklag och trapphus av prefabricerad betong.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok