Svenskt Trä Logo

2.3.2 Lastvaraktighetsklasser

Publicerad 2017-01-19

Trämaterial försvagas signifikant när lasten verkar under en längre tid. För att beakta att hållfastheten minskar finns olika lastvaraktighetsklasser som ska användas i dimensioneringsprocessen.

Lastvaraktighetsklasserna täcker en lång rad varaktigheter och de motsvarande laster som kan förekomma i praktiken, se tabell 2.3. Inverkan av lastens varaktighet på limträets bärförmåga tas i beaktande med hjälp av en faktor kmod som beror på klimatklass och lastvaraktighetsklass, se tabell 2.4. Modifikationsfaktorn kmod minskar limträets, virkets och andra trämaterials karakteristiska hållfasthetsvärden och dess värde varierar mellan 0,2 och 1,1. Endast för momentan last och torrt limträ (klimatklasserna 1 och 2 enligt Eurokod 5) får denna faktor ett värde > 1,0, vilket leder till ökning av de karakteristiska hållfasthetsvärdena.

Värdena för modifieringsfaktorn kmod ges i tabell 2.4. Om lastkombinationen innehåller laster som tillhör olika lastvaraktighetsklasser, väljs kmod så att det motsvarar den kortaste lastvaraktigheten.

I förband som består av trämaterial med olika värden för kmod, kan dess värde bestämmas genom ekvation 2.8.

2.8    \({k_{\rm mod}} = \sqrt {{k_{\rm mod,1}}{k_{\rm mod,2}}} \)

där kmod,i är modifikationsfaktorn för materialen 1 och 2.

Tabell 2.3  Lastvaraktighetsklasser.

 Lastvaraktighetsklass  Ackumulerad varaktighet    Exempel på belastning
 Permanent (P)  > 10 år  Egentyngd
 Långtid (L)  6 månader – 10 år  Lagrat gods
 Medellång (M)  1 vecka – 6 månader  Nyttig last på bjälklag
 Snölast
 Korttid (S)  < 1 vecka  Vindlast
 Momentan (I)    Vindstötar
 Olyckslast
 Enstaka koncentrerad last på  yttertak

Källa: Tabell enligt SS-EN 1995-1-1:2004, 2.3.1.2.


Tabell 2.4  Värden för kmod för limträ, fanerträ och konstruktionsvirke beror på klimatklass och lastvaraktighetsklass.

Material Klimatklass Lastvaraktighetsklass
Permanent Lång Medellång Kort  Momentan 
Limträ, fanerträ och konstruktionsvirke 1 0,6  0,7  0,8  0,9  1,1 
2 0,6  0,7  0,8  0,9  1,1 
3 0,6   0,55   0,65 0,7  0,9 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok