Svenskt Trä Logo

14.4.2 Svetsade balkskor

Publicerad 2017-01-19

Vid stora laster som ska överföras kan svetsade balkskor användas. Figur 14.20 visar två alternativ. Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa är hur mycket ståldelarna syns.

Förutom att dolda beslag anses vara mera estetiskt tilltalande är deras bärförmåga vid brand bättre på grund av att träet skyddar ståldelarna. För båda typerna överförs krafterna till beslaget huvudsakligen med hjälp av kontakttryck mot balkskons undersida och vidare till pelaren genom skjuvning av fästdonen.

En möjlig beräkningsmodell för svetsade balkskor med inslitsade stålplåtar är kortfattat beskriven nedan. Ett detaljerat beräkningsexempel ges i Dimensionering av limträkonstruktioner.

Svetsad balksko med inslitsad stålplåt

I figur 14.21 visas en balksko med inslitsad stålplåt och genomgående dymlingar. Balkskon fästs i pelaren med träskruvar genom ryggplåten. Förbandet belastas av en tvärkraft FE,x och en horisontell axialkraft FE,y som kan vara tryckande eller dragande. Det antas att tvärkraften överförs med hjälp av kontakttrycket mellan balken och beslagets bottenplåt. Denna kraft överförs av svetsfogarna till mittplåten och sedan vidare av mittplåtens svetsfog till ryggplåten. Därifrån överförs kraften av träskruvarna till pelaren. Eftersom kraften i bottenplattan verkar excentriskt (excentricitet e) uppstår ett moment som upptas med hjälp av kontakttrycket i ryggplåtens nedre del och dragkraften i de översta träskruvarna. En tryckande horisontalkraft överförs med hjälp av kontakttrycket mellan balkänden, ryggplåten och pelaren. En dragande horisontalkraft överförs av dymlingarna till mittplåten, av mittplåtens svetsfogar till ryggplåten och genom dragning av träskruvarna till pelaren. Träskruvarna mellan ryggplåten och pelaren belastas sålunda vanligtvis av en kombination av utdragning och skjuvning som de ska dimensioneras för.

Följande brottmoder ska kontrolleras:

  • Kontakttryck mellan sekundärbalken och balkskons bottenplatta.
  • Skjuvbrott i dymlingarna i balken.
  • Blockskjuvning vid balkens ände.
  • Balkskons svetsar.
  • Träskruvarnas utdragning ur pelaren.
  • Träskruvarnas skjuvning.
  • Samverkande utdragning och skjuvning av träskruvarna.
  • Kontakttryck mellan ryggplåten och pelaren.
  • Fläkning enligt avsnitt 14.2.4.
  • Böjning och skjuvning hos stålplåtarna.

Kontakttrycket kontrolleras enligt Eurokod 5, avsnitt 6.1.5. Skjuvbrott av fästdonen, både dymlingar och träskruvar, kontrolleras enligt Eurokod 5, avsnitt 8.2 medan träskruvarnas utdragning kontrolleras enligt Eurokod 5, avsnitt 8.7. Blockskjuvningen kontrolleras enligt Eurokod 5, Bilaga A.

Svetsad balksko med utanpåliggande plåtar

Svetsad balksko med utanpåliggande plåtar, se figur 14.20 b), kan dimensioneras med samma statiska modell som balksko med inslitsad stålplåt. Den enda skillnaden är att förbandets bärförmåga vid horisontalkrafter dimensioneras som ett stål mot trä-förband med utanpåliggande stålplåtar.

 

Två olika balkskor.
Figur 14.20
Två olika balkskor.
a) Med inslitsade stålplåtar,
b) med utanpåliggande stålplåtar.

 

Uterum
Uterum

 

Statisk modell för svetsad balksko med inslitsad plåt
Figur 14.21
Statisk modell för svetsad balksko med inslitsad plåt.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok