Svenskt Trä Logo

3.6 Ramar

Publicerad 2017-01-17

Av funktionella, estetiska och ekonomiska orsaker kan någon annan typ av båge än den materialsparande parabelbågen eller cirkelbågen vara önskvärd. Kravet på fri höjd över hela byggnadsytan leder ofta till att man väljer en treledsram med krökta hörn, vilket är en karakteristisk form för limträ, se figur 3.16. Om det finns stora krav på att hela byggnadsytan ska kunna utnyttjas kan ramar med skarpa hörn väljas.

Byggnadens funktion förbättras i dessa fall på bekostnad av något lägre utnyttjandegrad av materialet. I andra hänseenden har treledsramen samma fördelar som treledsbågen – enkel dimensionering och enkel grundkonstruktion. Denna typ är speciellt lämplig för dåliga markförhållanden eftersom inga inspänningsmoment överförs till grundkonstruktionen.

Den traditionella formen är symmetrisk i sitt plan, men intressant rumskänsla kan uppnås om ramen kombineras med andra konstruktionsdelar, krökta eller raka, eller om ramhalvorna arrangeras tredimensionellt.

Ramar med krökta hörn.
Figur 3.16
Ramar med krökta hörn.

Bökebergs ridhus
Bökebergs ridhus.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok